Gemeente Schoten

Zitting van 29 MAART 2021

Om 22:00 uur.

online

 

Verwacht:

Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen van de vorige openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

REGLEMENT TAXICHEQUES

Op 14 november 2019 werd een aangepast reglement voor gebruik van taxicheques goedgekeurd door het vast bureau. Wij leggen dit reglement ter goedkeuring voor met één kleine aanpassing, nl. een verlenging van de geldigheidsduur tot 31 januari van het kalenderjaar volgend op de aankoop. Dit om ook taxicheques aangekocht in december een wat langere geldigheidsduur te geven.

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het aangepast reglement voor het gebruik van taxicheques goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AFWIJKING REGLEMENT TAXICHEQUES

In 2020 werden op basis van het reglement zoals goedgekeurd in het vast bureau op 14 november 2019 taxicheques verkocht. Door de corona-crisis hebben echter een aantal klanten hun cheques niet volledig kunnen opgebruiken. Wij vragen daarom aan de raad om éénmalig een uitzondering op het reglement te voorzien zodat niet-gebruikte cheques van 2020 kosteloos kunnen omgeruild worden voor cheques van 2021. Dit houdt voor het openbaar bestuur geen extra kosten in.

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om éénmalig een afwijking goed te keuren op het reglement voor taxicheques en niet-gebruikte cheques van 2020 kosteloos om te ruilen voor cheques van 2021 en dit tot 30 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AANPASSING TARIEVEN KAPPER EN PEDICURE LDC

Het lokaal bestuur heeft voor het dienstverlenend aanbod van kapper, pedicure en manicure in de lokale dienstencentra een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt 2-jaarlijks herzien omwille van de geleverde prestaties tegen bepaalde tarieven. Vanaf 1 april 2021 gelden er nieuwe tarieven, en worden de contracten met kapster en pedicures aangepast.

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde tarieven en de contracten voor kapper en pedicures.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

LEVEREN, PLAATSEN, INDIENSTSTELLEN VRV-INSTALLATIE

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het bestek en de gunningswijze voor de aanbesteding "leveren, plaatsen, in dienst stellen van VRV-installatie in AC-gebouw".

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AFVAARDIGING EERSTELIJNSZONE NOORD ANTWERPEN

Bij de vorming van Eerstelijnzone (ELZ) Noord Antwerpen werd Inge Ledoux afgevaardigd voor een vertegenwoordiging in de cluster zorg en welzijn in het bestuursorgaan en de algemene vergadering van de zorgraad.

Door interne verschuivingen zal Laura Kerkhofs de plaats innemen van Inge Ledoux in zowel het bestuursorgaan als de algemene vergadering. Zij zal in het bestuursorgaan beleidsvoorbereidend werk verrichten, waarmee de algemene vergadering al dan niet zal instemmen bij wijze van stemming. Inge Ledoux zal een plaats behouden in de algemene vergadering, maar vanuit de cluster lokale besturen. An Adriaenssens zal lokaal bestuur Schoten vertegenwoordigen in de algemene vergadering vanuit de cluster zorg en welzijn. Ook Iefke Hendrickx zal een plaats behouden in de algemene vergadering vanuit de cluster zorg en welzijn.

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijzigingen voor de vertegenwoordiging bij de Eerstelijnzone Noord Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

CD&V: ZORG AAN HUIS

Bijkomend punt ingediend door raadslid Dieter Peeters (CD&V) op 24 maart 2021 om 20.14 uur:

Zorg aan huis.

Ten gevolge van de coronacrisis herzien veel (jong)bejaarden hun toekomstplannen. We merken dat veel oudere senioren er tegenop zien om aan het einde van hun leven te verhuizen naar een RVT. Dat was vroeger al zo, maar de bijkomende quarantaine-maatregelen van vorig jaar hebben de drempel voor veel mensen enorm verhoogd. Het logische gevolg is dat deze senioren ervoor kiezen om langer thuis te blijven. Dat heeft echter tot gevolg dat ze op termijn thuis meer zorg nodig hebben.

Vanuit ons OCMW bieden we drie grote aspecten van zorg aan huis aan: Dienstencheque-onderneming, de taxicheques en de Thuiszorg. Dit laatste aspect valt terug uiteen in drie delen: gezinszorg, poetsdienst 65+ en de aanvullende thuiszorg.

Deze twee zaken brengen me tot volgende vragen:

- Bereiken we onze doelgroep van zorgbehoevende senioren voldoende? Welke doelgerichte initiatieven neemt het OCMW (samen met de gemeentelijke seniorenconsulent)?

- Gelet op de nasleep van de coronacrisis zal de vraag naar thuiszorg toenemen. Zijn we daar als bestuur voldoende op voorbereid?

- Worden bijkomende vragen aan “de rand van de zorg”, bijvoorbeeld naar zorgvolmachten of testamenten, ook beantwoord en begeleid door ons bestuur?

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021