Gemeente Schoten

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

Van 21:47 tot 21:51 uur.

online

 

Aanwezig:

Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jack Vissers, korpschef.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Gelet op artikels 32 en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de voorliggende notulen;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Enig artikel

Goedkeuring te hechten aan de notulen van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Punt bijlagen/links audioverslag
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

AANPASSING REGLEMENT SOCIALE SCHOTEN SCHENKT-BONS

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5F0581AEFA87E0000800069A;

Gelet op het huishoudelijk reglement dat hiertoe werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2020;

Overwegende dat de vervaldatum van de sociale Schoten schenkt-bonnen verloopt op 31 maart 2021;

Overwegende dat een verlenging tot 30 april 2021 een aanpassing van het huishoudelijk reglement vereist;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Enig artikel

Akkoord te gaan met de aanpassing van het huishoudelijk reglement die een verlenging van de geldigheidsduur van de sociale Schoten schenkt-bonnen regelt tot 30 april 2021.

 

Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie:

 

Artikel 1

Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur / OCMW van Schoten ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit. Deze bon krijgt de naam “Sociale Schoten Schenkt ”-bon.

Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de waardebon.

 

Artikel 2

Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:

- Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun

- Personen met een handicap

- Personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen

- Personen met een laag salaris/pensioen of personen die nu reeds aanvullende steun krijgen

Onder handelszaken of organisaties worden begrepen: handelszaken, ondernemingen of organisaties die ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen op het ogenblik van de registratie in artikel 8.

- Lokale handelszaken en organisaties in : voeding, kledij, persoonlijke verzorging, horeca

De handelszaak of organisatie moet haar vestiging hebben op het grondgebied van de gemeente Schoten. De handelszaak kwam in aanmerking voor een hinderpremie en / of is een sociale onderneming.

 

Artikel 3

De “Sociale Schoten schenkt”-bon heeft een waarde van 5€.

 

Artikel 4

De waardebon heeft een geldigheidsduur tot 30/04/2021. De vervaldatum wordt bij de waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten handelszaken of organisaties.

De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur / OCMW, noch bij de aangesloten handelszaken of organisaties.

De aangesloten handelszaak of organisatie mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product of de verstrekte dienst lager zou zijn dan de waarde van de bon.

De waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden en kan niet gebruikt worden voor verschillende aankopen bij verschillende aangesloten handelszaken of organisaties.

 

Artikel 5

Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.

De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.

 

Artikel 6

Elke inwoner van Schoten die in 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters en die behoort tot een kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, komt in aanmerking voor één of meerdere waardebonnen van 5€.

De bonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen verdeeld door de maatschappelijk werkers van de dienst sociale zaken. De maatschappelijk werkers verrichten hierbij maatwerk aan de hand van een sociaal onderzoek met aandacht voor de financiële situatie. Kwetsbare doelgroepen worden op verschillende manieren op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om bons te komen afhalen: per reguliere briefwisseling, via mail, via het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal, via armoedeverenigingen, via scholen,… We besteden daarbij aandacht aan thema’s rond “Weer naar school” en het eindejaar.

De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.

 

Artikel 7

Het gemeentebestuur / OCMW draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van de bon, publiciteit, affiches, raamstickers, ….

Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten handelszaken of organisaties.

 

Artikel 8

Handelszaken of organisaties, zoals vermeld onder artikel 2, die wensen deel te nemen aan het concept van de waardebon, moeten zich vooraf registreren op www.gift2give.be. Door zich te registreren verklaren de aangeslotenen akkoord te gaan met dit reglement.

De lijst met aangesloten handelszaken en organisaties wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website www.schoten.be.

De aangeslotenen gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun handelszaak worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

 

Artikel 9

De handelszaak of organisatie valideert zelf de waardebon op www.gift2give.be. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur / OCMW op het door de handelszaak of organisatie opgegeven bankrekeningnummer.

Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen wel door de aangeslotenen nog worden voorgelegd ter uitbetaling, tot maximaal 3 maanden na de vervaldag van de bon.

 

Artikel 10

Het gemeentebestuur / OCMW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 11

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van burgemeester en schepenen / vast bureau een gemotiveerde beslissing.

 

Artikel 12

Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GROEN: VERLENGING TAXICHEQUES 2020

Neemt akte van het bijkomend punt ingediend door raadslid Maya De Backer (Groen) op woensdag 17 februari 2021 om 22.49 uur:

Verlenging taxicheques 2020

Ouderen en mindermobielen die vorig jaar taxicheques hebben aangekocht hebben deze niet kunnen gebruiken omwille van corona. Deze zijn nu vervallen, is het mogelijk om deze te verlengen of in te wisselen voor dit jaar, nu er toch enige vooruitzichten zijn? 

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021