Gemeente Schoten

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

Van 19:29 tot 21:47 uur.

online

 

Aanwezig:

Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Jack Vissers, korpschef.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Gelet op artikel 32 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de voorliggende notulen;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Enig artikel

Goedkeuring te hechten aan de notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 26 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Punt bijlagen/links audioverslag
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

JAARVERSLAG 2020

Gelet op de tussenkomsten van raadsleden Piet Bouciqué en Kurt Vermeiren;

Neemt akte:

van het jaarverslag 2020 van Lokale Politie Schoten.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1/2020 POLITIE

Neemt akte:

van het besluit van de gouverneur van 11 januari 2021 houdende goedkeuring van de begrotingswijziging nr 1/2020 van de politiezone Schoten.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

POLITIEBEGROTING 2021

Neemt akte:

van het besluit van 11 januari 2021 van de gouverneur van de provincie Antwerpen houdende goedkeuring van de begroting 2021 van de politiezone Schoten.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

INSTALLATIE NIEUWE KEUKEN

Gelet op art. 33 (Wet op de geïntegreerde politie) waarbij titel V van de nieuwe gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (art. 236 NGW);

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Installatie nieuwe Keuken” een bestek werd opgesteld door de ontwerper;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.000,00 excl. btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op budgetcode 330/724-53 van de buitengewone politiebegroting;

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Installatie nieuwe Keuken”, opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 20.000,00 excl. btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op budgetcode 330/724-53 van de buitengewone politiebegroting.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

AANKOOP LAPTOPS POLITIE

Gelet op art. 33 (Wet op de geïntegreerde politie) waarbij titel V van de nieuwe gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (art. 236 NGW);

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale en artikel 43;

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 26 januari 2021 van Kristiaan Terrens, assistent politie, houdende vraag en motivatie voor de aankoop van 30 nieuwe laptops met bijhorende docking stations;

Gelet op de overeenkomst via de Raamovereenkomst ICT Aankoopcentrale- Stad Brugge, welke toegekend werd aan de firma: RealDolmen NV, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen en een open offerteaanvraag;

Gelet op de looptijd van dit contract dat zal eindigen in 2025;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 29.814,00 excl. btw of € 36.074,94 incl. 21 % btw;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op budgetcode 330/742-53 van de buitengewone politiebegroting;

Gelet op de tussenkomsten van raadsleden Kurt Vermeiren, Peter Arnauw en Maya De Backer;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de raamovereenkomst van de Stad Brugge en de raming voor de opdracht "Aankoop laptops politie", opgesteld door de politie. De raming bedraagt € 29.814,00 excl. btw of € 36.074,94 incl. 21 % btw.

Artikel 2

De uitvoering dient te gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de raamovereenkomst ICT Aankoopcentrale - Stad Brugge.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op budgetcode 330/742-53 van de buitengewone politiebegroting.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

BIJZONDER POLITIEREGLEMENT BEGRAAFPLAATS

Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 5 december 2016;

Overwegende dat de tekst van het reglement op de lijkbezorging en de gemeentelijke begraafplaats, na goedkeuring door de gemeenteraad, dient opgenomen te worden in het Bijzonder Politiereglement op de lijkbezorging en de gemeentelijke begraafplaats, om daarna opgenomen te worden in de gecoördineerde versie van het Algemeen Politiereglement Schoten;

Gelet op de gevoerde besprekingen;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Artikel 1

Goedkeuring te hechten aan volgende tekst, die als Bijzonder Politiereglement op de lijkbezorging en de gemeentelijke begraafplaats zal worden verwerkt in de gecoördineerde versie van het Algemeen Politiereglement Schoten:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJZONDER POLITIEREGLEMENT OP DE LIJKBEZORGING EN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

 

Artikel 1

Akkoord te gaan met de aanpassingen in het bijzonder politiereglement op de lijkbezorging en de gemeentelijke begraafplaats:

Hoofdstuk B.2. Bijzonder politiereglement op de lijkbezorging en de gemeentelijke begraafplaats

A. Algemene bepalingen

Art. 1 Definities

Begraving = teraardebestelling van het stoffelijk overschot of van de urne met as, bijzetting in het columbarium, de urnentuin of het urnenveld van de urne met as, verstrooiing van as op de strooiweide

Graf = plaats waar het stoffelijk overschot zich bevindt na de begraving, ongeacht de wijze van begraving

Grafteken = grafzerk, grafmonument, afsluitplaat voor nis columbarium, afdekplaat voor urnenkelder

Nabestaanden = bloedverwanten in eerste graad, langstlevende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

Concessie = toelating om tegen betaling een stuk grond, een urnenkelder of een nis columbarium op de begraafplaats voor een bepaalde duur (20 jaar) te gebruiken

Gewoon lijn = stuk grond, urnenkelder of nis columbarium waarop geen concessie genomen werd, dit zijn steeds individuele graven die niet hernieuwd kunnen worden

Ontgraving = uit het graf halen van een stoffelijk overschot of urne met as met de bedoeling te herbegraven, te cremeren of buiten de begraafplaats te bewaren.

Art. 2 Aangifte van overlijden

Elk overlijden in de gemeente wordt onmiddellijk aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Na de aangifte levert de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof tot begraven of crematie af.

Art. 3 Aanvraag tot begraving

Diegene die voor de begraving instaat, regelt met de burgemeester of zijn/haar afgevaardigde de formaliteiten betreffende de begraving, uiterlijk 72 uur voor de dag van begraving (zaterdag, zondag en feestdag worden niet beschouwd als werkdagen). Enkel in uitzonderlijke gevallen (verlengd weekend, …) kan hiervan afgeweken worden.

De aanvraag tot begraving moet per fax of e-mail gericht worden aan de verantwoordelijke van de gemeentelijke begraafplaats via het invullen van een daartoe bestemd formulier. De burgemeester of zijn/haar afgevaardigde beslist over de geschiktheid van de voorgestelde datum en het uur van begraving. Indien er een rouwbrief beschikbaar is, wordt gevraagd om deze ook per fax of e-mail te bezorgen.

Art. 4 Kisting

Er mag slechts worden overgegaan tot vormneming, balseming of kisting nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist of ander omhulsel na de sluiting niet meer geopend worden.

Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procedés die de natuurlijke en normale ontbinding van stoffelijke overschotten verhinderen of de crematie beletten, is verboden.

Art. 5 Register

Er wordt op de begraafplaats een register gehouden dat genummerd wordt en waarin dag na dag, de toelating tot begraving en de plaats van begraving worden ingeschreven van de personen die op de gemeentelijke begraafplaats begraven worden.

Art. 6 Bestemming gemeentelijke begraafplaats

De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor:

• de teraardebestelling van het stoffelijk overschot in volle grond of grafkelder van navermelde personen

• de teraardebestelling van de urne met as in volle grond of op het urnenveld/de urnentuin van navermelde personen

• de bijzetting in het columbarium van de urne met as van navermelde personen

• de teraardebestelling van de ecologisch afbreekbare urne op het daarvoor voorziene perceel, van navermelde personen

• de verstrooiing op de strooiweide van as van navermelde personen.

Het betreft personen die bij overlijden:

• inwoner van de gemeente Schoten zijn, d.i. ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Schoten

• begunstigde zijn van een recht op begraving in een bestaande concessie gelegen op de begraafplaats van Schoten

• inwoner van de gemeente Schoten geweest zijn, doch rechtstreeks verhuisd naar een woon- en zorgcentrum voor bejaarden, een serviceflat, een zorgflat, een psychiatrische inrichting of enige andere instelling buiten de gemeente, of hun intrek genomen hebben bij een familielid buiten de gemeente Schoten (omwille van gezondheidsredenen, mits voorlegging doktersattest). Betrokken persoon moet echter minstens 10 jaar voorafgaand aan de plaatsing onafgebroken in de gemeente ingeschreven zijn geweest in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Schoten

• de helft van hun leven of gedurende minstens 30 jaar van hun leven waren ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Schoten

• in hun laatste wilsbeschikking de wens hebben vastgelegd om in Schoten begraven te worden (mits betaling van de vastgestelde inkomtaks)

• geen inwoner van de gemeente Schoten zijn (mits betaling van de vastgestelde inkomtaks).

Afwijkingen op de hiervoor genoemde voorwaarden kunnen toegestaan worden, mits schriftelijke toelating van de burgemeester.

Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt, worden na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd. De vermelding van de naam is hierbij toegestaan.

Voor de begraving van niet-inwoners van de gemeente Schoten worden de modaliteiten van inkomtaks bepaald in een afzonderlijk besluit van de gemeenteraad.

Art. 7 Mortuarium

De stoffelijke overschotten die niet kunnen bewaard worden op de plaats van het overlijden worden vervoerd naar een privémortuarium. Dit mortuarium zal tevens de stoffelijke overschotten ontvangen van onbekende personen en van diegenen waarop een lijkschouwing moet worden verricht ingevolge een gerechtelijke beslissing.

Art. 8 Rouwkamer

De rouwkamer op de gemeentelijke begraafplaats kan ter beschikking worden gesteld mits een vergoeding per uitvaart, vastgesteld bij afzonderlijk besluit van de gemeenteraad. De rouwkamer mag enkel gebruikt worden na betaling van het verschuldigde bedrag op de daarvoor voorziene gemeentelijke rekening.

Art. 9 Lijkbezorging

Lijken dienen individueel met een lijkwagen of op de meest passende wijze te worden vervoerd. Het vervoer van de plaats van opbaring van het stoffelijk overschot naar de plaats van begraving is zo kort mogelijk en gebeurt door daartoe opgeleid personeel. Het vervoer dient steeds met eerbied voor de doden te gebeuren.

In geval van crematie van de stoffelijke overschotten zijn de bepalingen van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere aanpassingen van toepassing.

Art. 10 Bloemenverkoop

De bloemenverkoop aan de begraafplaats ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen mag slechts 5 dagen van tevoren aanvangen, d.i. vanaf 28 oktober.

Iedere verkoper mag slechts 1 standplaats pachten.

De standplaatsen mogen enkel ingenomen worden na betaling van het verschuldigde standgeld.

De bloemenverkopers mogen naast de traditionele chrysanten ook bloemstukken en versiering voor columbaria verkopen.

Art. 11 Bovengronds begraven

Bovengronds begraven is niet toegestaan.

B. Orde- en politiemaatregelen

Art. 12 Openingsuren begraafplaats

Behoudens afwijkingen vastgesteld door de burgemeester is de begraafplaats toegankelijk voor het publiek:

• van 08.00 uur tot 20.00 uur (1 april tot en met 30 september)

• van 08.00 uur tot 17.00 uur (1 oktober tot en met 31 maart).

Art. 13 Diensturen begravingen

Begravingen zijn mogelijk na voorafgaande afspraak met de begraafplaats op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.30 uur, en op zaterdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur. De afgesproken uren dienen steeds gerespecteerd te worden en de stoffelijke overschotten moeten uiterlijk om 15.30 uur (op werkdagen) en 13.00 uur (op zaterdagen) aan het graf gebracht worden. Bij het niet-naleven van deze uren zullen de gepresteerde overuren van het gemeentepersoneel aangerekend worden.

Begravingen zijn niet mogelijk op zondagen, wettelijke feestdagen en verlofdagen voor het gemeentepersoneel.

Art. 14 Verbodsbepalingen

Op de begraafplaats is het verboden:

• gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestatie op touw te zetten die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied voor de doden verstoort

• te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen en zijn diensten aan te bieden

• afval, niet afkomstig van de begraafplaats, in de afvalrecipiënten te werpen

• aanplakbiljetten, opschriften, borden of andere gedenktekens aan te brengen die niet voorzien zijn in het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere wijzigingen

• de door het gemeentepersoneel aangebrachte borden en kentekens te verwijderen.

Bij het niet-naleven van deze verbodsbepalingen wordt de overtreder, onverminderd eventuele gerechtelijke vervolgingen, uit de begraafplaats gewezen.

Art. 15 Voertuigen en honden

Zonder speciale toelating van de burgemeester is het verboden op de begraafplaats te komen met fietsen, auto’s, moto’s of andere voertuigen, uitgezonderd ceremoniewagens.

Het is tevens verboden honden op de begraafplaats te brengen. Enkel honden die personen met een handicap begeleiden, zijn toegelaten.

C. Niet-geconcedeerde graven

Art. 16 Kosteloze begravingen

Iedere toegelaten begraving op de gemeentelijke begraafplaats zal kosteloos geschieden voor:

• inwoners van de gemeente Schoten, d.i. ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Schoten

• inwoners van de gemeente Schoten geweest zijn, doch rechtstreeks verhuisd naar een woon- en zorgcentrum voor bejaarden, een serviceflat, een zorgflat, een psychiatrische inrichting of enige andere instelling buiten de gemeente, of hun intrek genomen hebben bij een familielid buiten de gemeente Schoten (omwille van gezondheidsredenen, mits voorlegging doktersattest). Betrokken persoon moet echter minstens 10 jaar voorafgaand aan de plaatsing onafgebroken in de gemeente ingeschreven zijn geweest in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Schoten

• personen die ½ of gedurende minstens 30 jaar van hun leven waren ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Schoten.

De burgemeester of zijn/haar afgevaardigde bepaalt de ligging van het graf.

Art. 17 Behoeftigen

De gemeente Schoten zal op een behoorlijke wijze voorzien in de lijkbezorging van behoeftigen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.

Art. 18 Periode

De niet-geconcedeerde graven blijven minstens bewaard gedurende een periode van minimum 10 jaar, vanaf de datum van begraving of bijzetting.

De nabestaanden of belanghebbenden kunnen na afloop van deze periode alsnog een concessie bekomen, die loopt vanaf de datum van het besluit van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van de concessie.

Hiervoor dient de burgemeester steeds toelating te geven. De burgemeester bepaalt de plaats van deze concessie. De kosten zijn ten laste van de concessiehouder.

Art. 19 Ontruiming

Wanneer niet-geconcedeerde graven moeten worden ontruimd, zal daarvan aan de nabestaanden of belanghebbenden kennis worden gegeven door:

• aanplakking van een afschrift van de beslissing tot ontruiming zowel bij het grafteken als aan de ingang van de begraafplaats gedurende minstens 1 jaar

• publicatie van het bericht tot ontruiming in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website

• een brief (in de mate van het mogelijke worden nabestaanden aangeschreven).

De nabestaanden of belanghebbenden beschikken over 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking, om de graftekens weg te nemen van de betrokken graven, na overleg met de verantwoordelijke van de begraafplaats.

Na die termijn kunnen de graftekens van ambtswege verwijderd worden, en worden ze eigendom van de gemeente zoals bepaald in het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en latere wijzigingen. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze materialen.

D. Geconcedeerde graven

Art. 20 Concessie

Voor de begraving kan een concessie toegestaan worden voor een termijn van 20 jaar die aanvangt op de datum van het besluit van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van de concessie. Het college van burgemeester en schepenen wordt door de gemeenteraad gemachtigd concessies toe te staan, te hernieuwen of te beëindigen in geval van verwaarlozing, binnen de richtlijnen van dit reglement.

Er kan geen nieuwe concessie verleend worden vóór het overlijden van een persoon.

Een concessie geeft aan de concessiehouder geen recht van eigendom, doch enkel een recht van genot en gebruik met een bijzondere bestemming. De concessiehouder, de erfgenamen of nabestaanden moeten zich gedragen naar de wetgeving en reglementen betreffende de begraafplaats.

Alle onkosten, rechten en plichten waartoe het verlenen van de concessie aanleiding zou geven, zijn ten laste van de concessiehouder.

Art. 21 Aanvraag

De aanvraag voor een concessie wordt schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de dienst burgerlijke stand, en dient ingevuld en ondertekend te worden door de aanvrager. Het college van burgemeester en schepenen verleent de concessie na betaling van het vereiste tarief. De tarieven voor het verlenen en hernieuwen van een concessie worden bij afzonderlijk besluit van de gemeenteraad vastgesteld.

De ligging van de concessie wordt toegewezen door de burgemeester of zijn/haar afgevaardigde.

Art. 22 Rechthebbenden

In het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en latere wijzigingen, wordt bepaald welke personen in eenzelfde concessie mogen begraven worden. Deze personen dienen bij aanvang van de concessie nominatief opgegeven te worden.

Art. 23 Graftekens

De plaatsing van de graftekens aan columbarium en urnenveld/urnentuin dient te gebeuren binnen één maand na begraving. De plaatsing van de overige graftekens dient te gebeuren binnen een termijn van 12 maanden na de begraving.

De aanvraag moet met een plan in drievoud ingediend worden bij de dienst burgerlijke stand en dient goedgekeurd te worden door het college van burgemeester en schepenen voor de plaatsing.

De plaatsing van de graftekens moet steeds gebeuren in aanwezigheid van het personeel van de begraafplaats.

De nabestaanden dienen de graveerkosten aan de steenkapper te betalen en staan zelf in voor het onderhoud van het grafteken.

Art. 24 Hernieuwing

Een concessie kan hernieuwd worden met of zonder bijbegraving of bijzetting, op voorwaarde dat het grafteken zich in goede staat bevindt en de vastgestelde kosten tijdig worden voldaan. Een aanvraag tot hernieuwing van een concessie kan niet ingediend worden na het verstrijken van de oorspronkelijke concessie of de hernieuwingen ervan. Tevens is geen enkele bijbegraving of bijzetting toegestaan na het verstrijken van de oorspronkelijke concessie of de hernieuwingen ervan.

Art. 25 Hernieuwing zonder bijbegraving of bijzetting

Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwing ervan, wordt een akte opgemaakt waarin herinnerd wordt dat een aanvraag tot hernieuwing moet ingediend worden. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf, als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. In de mate van het mogelijke worden de nabestaanden per brief verwittigd.

Art. 26 Hernieuwing met bijbegraving of bijzetting (verlenging)

Na een bijbegraving of bijzetting kan een verlenging aangevraagd worden. De concessiehouder of de nabestaanden worden hiervan met een brief op de hoogte gebracht.

Art. 27 Hernieuwing eeuwigdurende concessie

Een eeuwigdurende concessie (omgezet naar een concessie van 50 jaar) kan zonder vergoeding hernieuwd worden op voorwaarde dat het grafteken zich in goede staat bevindt.

Art. 28 Weigering hernieuwing

Een hernieuwing kan toegestaan worden indien de graftekens en aanplantingen zich in goede staat bevinden. In geval van beschadiging moet het grafteken hersteld worden vooraleer een hernieuwing kan worden toegestaan. Een hernieuwing kan geweigerd worden indien op het moment van de aanvraag blijkt dat de concessie verwaarloosd is.

Art. 29 Vervallen concessie

Wanneer geen aanvraag tot hernieuwing ingediend werd voor de vervaldatum van de concessie of wanneer de verschuldigde tarieven niet betaald werden voor de vervaldatum van de concessie, of wanneer het grafteken niet in goede staat verkeert op de vervaldatum van de concessie, dan vervalt de concessie. Het grafteken wordt dan eigendom van de gemeente Schoten. Hiervan wordt akte genomen door het college van burgemeester en schepenen.

Art. 30 Vroegtijdige beëindiging

Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder, zijn nabestaanden, of bij ontstentenis hiervan iedere belanghebbende, kan het college van burgemeester en schepenen een concessie vroegtijdig beëindigen. De betaalde prijs kan noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden. Er wordt gedurende één jaar een bericht van het verzoek tot vroegtijdige beëindiging aangeplakt bij het grafteken en aan de ingang van de begraafplaats. In de mate van het mogelijke zullen nabestaanden schriftelijk verwittigd worden. Tijdens deze periode van één jaar kan schriftelijk bezwaar tegen de vroegtijdige beëindiging van de concessie worden ingediend. De bezwaarindiener moet tot de vervaldatum van de concessie instaan voor het onderhoud van het grafteken en de aanplanting.

Art. 31 Akte van verwaarlozing

Als een graf voor langere tijd vuil, overwoekerd door plantengroei, vervallen, ingestort of bouwvallig is, of wanneer de concessie niet afgebakend is binnen de gestelde termijn, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld. Deze akte wordt een jaar lang bij het grafteken en aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Er wordt ook geprobeerd de concessiehouder en/of nabestaanden per brief te verwittigen. Indien het grafteken niet hersteld is na het verstrijken van de termijn, zal op bevel van de burgemeester worden overgegaan tot het afbreken of wegnemen ervan, op kosten van de nabestaanden. Daarenboven zal door het college van burgemeester en schepenen een einde gesteld worden aan het recht op de concessie, zonder terugbetaling. Het wegnemen van het grafteken gebeurt steeds met inachtneming van de grafrust van 10 jaar.

Art. 32 Verplaatsing concessie

De concessie kan ook op initiatief van het gemeentebestuur weggenomen worden indien het openbaar nut, het belang van de dienst of de algemene inrichting van de begraafplaats het vereisen. In dit geval wordt de concessiehouder, zonder vergoeding, een nieuwe plaats toegewezen. Het opgraven, uitnemen en overbrengen van de stoffelijke overschotten of urnen met as, en het verplaatsen van de graftekens geschiedt in dit geval op kosten van de gemeente, indien het een verplaatsing betreft op dezelfde begraafplaats. De concessiehouders hebben recht op een perceel, nis of kelder van dezelfde afmetingen op een ander deel van de begraafplaats, tot het einde van de concessietermijn.

E. Kinderpark

Art. 33 Algemeen

De begravingen op het kinderpark zijn niet geconcedeerd. De afmetingen van de kist mogen deze van de graftekens niet overschrijden. Het onderhoud van de graftekens en aanplanting is ten laste van de nabestaanden of belanghebbenden.

Art. 34 Vlinderweide

Een gedeelte van het kinderpark is ingericht als herdenkings- en bezinningsplek. Hier kan niet begraven noch uitgestrooid worden. In de parasolboom kunnen vlinders als herdenkingstekens worden gehangen. Deze herdenkingstekens worden alleen door de verantwoordelijken van de begraafplaats aan deze boom gehangen.

F. Erepark

Art. 35 Voorwaarden

Leden of oud-leden van het college van burgemeester en schepenen, en hun echtgenoten of partners, kunnen op hun verzoek of op verzoek van hun nabestaanden, kosteloos op het erepark begraven worden.

De gemeenteraadsleden die overlijden tijdens de duurtijd van hun mandaat kunnen, op hun verzoek of dat van hun nabestaanden, kosteloos op het erepark begraven worden. De echtgenoten/partners van de gemeenteraadsleden die reeds begraven zijn op het erepark, kunnen eveneens hier begraven worden, mits betaling van het tarief volgens het op dat ogenblik geldend belasting- en retributiereglement.

Art. 36 Duurtijd

Aan de begravingen op het erepark is geen duurtijd verbonden.

Art. 37 Grafteken

De aankoop, het plaatsen en het onderhoud van het grafteken en aanplanting zijn ten laste van de nabestaanden.

G. Erepark oudstrijders

Art. 38 Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor begraving op het erepark voor oudstrijders moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

• in het bezit zijn van een vuurkaart voor de strijders van de oorlog 1914 – 1918 of een kaart met opgave van de oorlogsdiensten voor strijders 1940 – 1945, afgeleverd door de bevoegde dienst van het Ministerie van Defensie

OF

• in het bezit zijn van een attest, afgeleverd door dezelfde dienst van het Ministerie van Defensie, waaruit blijkt dat de betrokkene aan de voorwaarden voldeed om de voormelde vuurkaart te bekomen.

Art. 39 Aanvraag

De aanvraag tot begraving op het erepark voor oudstrijders kan gebeuren door iedere belanghebbende bij het college van burgemeester en schepenen. De belanghebbende dient zelf de nodige documenten bij de aanvraag te voegen, waaruit blijkt dat aan de voorwaarden werd voldaan.

De aanvraag kan enkel ingediend worden na het overlijden van de betreffende oudstrijder.

Art. 40 Grafteken

De nabestaanden van de oudstrijders dienen binnen een termijn van 12 maanden een grafzerk te plaatsen overeenkomstig de door de gemeente opgelegde afmetingen. De aanvraag moet met een plan in drievoud ingediend worden bij de dienst burgerlijke stand en dient goedgekeurd te worden door het college van burgemeester en schepenen voor de plaatsing.

De nabestaanden dienen de graveerkosten aan de steenkapper te betalen en staan zelf in voor het onderhoud van het grafteken.

Art. 41 Tussenkomst

Er wordt een gemeentelijke tussenkomst voorzien in de begrafeniskosten van oudstrijders. Deze wordt bepaald bij afzonderlijk gemeenteraadsbesluit.

Art. 42 Duurtijd

Er is geen vaste duurtijd voor graven op het erepark voor oudstrijders. Graven blijven zo lang mogelijk behouden, tot ruimte moet gemaakt worden voor nieuwe begravingen.

De nabestaanden of belanghebbenden kunnen na afloop van de duurtijd alsnog een concessie bekomen, die loopt vanaf de datum van het besluit van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van de concessie.

De burgemeester bepaalt de plaats van deze concessie, deze zal niet gelegen zijn in het erepark voor oudstrijders. De kosten zijn ten laste van de concessiehouder.

Art. 43 Ontruiming

Wanneer graven op het erepark voor oudstrijders moeten worden ontruimd, zal daarvan aan de nabestaanden of belanghebbenden kennis worden gegeven door:

• aanplakking van een afschrift van de beslissing tot ontruiming zowel bij het grafteken als aan de ingang van de begraafplaats gedurende minstens 1 jaar

• publicatie van het bericht tot ontruiming in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website

• een brief (in de mate van het mogelijke worden nabestaanden aangeschreven).

De nabestaanden of belanghebbenden beschikken over 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking om de graftekens weg te nemen van de betrokken graven, na overleg met de verantwoordelijke van de begraafplaats. Na die termijn kunnen de grafktekens van ambtswege verwijderd worden, en worden ze eigendom van de gemeente zoals bepaald in het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en latere wijzigingen. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze materialen.

Art. 44 Monument

Het gemeentebestuur staat in voor het beitelen van de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de oudstrijder op het monument, na verwijdering van de zerk door de gemeente.

H. Erepark priesters

Art. 45 Algemeen

Op de begraafplaats wordt een apart perceel voorzien voor de begraving van priesters. De begravingen op dit park zijn niet geconcedeerd. Vermits er op dit park geen duurtijd wordt vastgesteld, dient de plaatsing van de graftekens te gebeuren binnen een termijn van 12 maanden na de begraving.

De aanvraag moet met een plan in drievoud ingediend worden bij de dienst burgerlijke stand en dient goedgekeurd te worden door het college van burgemeester en schepenen voor de plaatsing.

De plaatsing van de graftekens moet steeds gebeuren in aanwezigheid van het personeel van de begraafplaats.

De nabestaanden dienen de graveerkosten aan de steenkapper te betalen en staan zelf in voor het onderhoud van het grafteken.

I. Strooiweide

Art. 46 Algemeen

Op de begraafplaats wordt een apart perceel voorzien voor de uitstrooiing van assen. De plaats van uitstrooiing wordt bepaald door de burgemeester of zijn/haar afgevaardigde.

De strooiweide mag niet betreden worden.

Er mogen geen bloemstukken op de strooiweide geplaatst worden, behalve bij een nieuwe asverstrooiing en in de periode van half oktober tot Allerzielen.

J. Ecologisch begraven

Art. 47 Algemeen

Op de begraafplaats wordt een apart perceel voorzien voor de begraving van ecologische asurnen. Het is verboden dit perceel te betreden. In deze afbreekbare urnen mogen geen zaden verwerkt worden die aanleiding kunnen geven tot het groeien van een plant / boom. Er mogen geen bloemstukken, gedenkplaatjes e.d. op dit perceel geplaatst worden.

Het afscheid van de asurne vindt plaats op de begraafplaats, op een andere plaats dan de plaats waar de asurne zal begraven worden. Op deze 'afscheidsplaats' mogen na het afscheid bloemen en bloemstukken achtergelaten worden. Deze bloemen en bloemstukken zullen verwijderd worden na maximum vier weken. Op een ander tijdstip van het jaar mogen er geen bloemen of andere tekenen van aandenken geplaatst worden.

De begraving van de asurne gebeurt anoniem en na de begraving is de precieze locatie niet meer zichtbaar.

K. Ontgraving / Uitneming

Art. 48 Aanvraag

De aanvraag tot opgraving of uitneming dient steeds schriftelijk te gebeuren, en ondertekend te worden door de partner en bloedverwanten in eerste of tweede graad (afhankelijk van de aanvrager). Bij deze aanvraag dient steeds een kopie van de identiteitskaarten van de partner en bloedverwanten in eerste of tweede graad (afhankelijk van de aanvrager) gevoegd te worden. Indien geen partner of bloedverwanten in eerste graad in leven zijn, kan een ontgraving/uitneming aangevraagd worden door bloedverwanten in tweede graad. De aanvraag dient ook de plaats van bewaring of de plaats van verstrooiing te vermelden.

Een opgraving of uitneming kan enkel om ernstige redenen.

Zowel de concessie nis columbarium als de concessie urnenkelder als de afdekplaat of de afsluitplaat moeten gedurende de bewaringtermijn van 2 jaar behouden blijven. Twee jaar na deze verwijdering vervalt de concessie zonder dat deze aanleiding kan geven tot een terugbetaling van de betaalde concessieprijs.

De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een asurn kan slechts eenmalig worden ingediend.

Indien de thuisbewaring ophoudt, kunnen de bewaarders een asurn slechts terugbrengen naar een geconcedeerde nis of perceel.

Wanneer bij een ontgraving of uitneming blijkt dat de asurn beschadigd is, moet deze op kosten van de aanvrager tot ontgraving / uitneming, vervangen worden, vooraleer het vervoer, de herbegraving, bijzetting of de thuisbewaring geregeld wordt.

Art. 49 Kosten

Vooraleer tot opgraving of uitneming wordt overgegaan, dienen de administratieve kosten hieraan verbonden te worden voldaan. Deze administratieve kosten worden bij afzonderlijk besluit van de gemeenteraad vastgesteld.

Indien de staat van de kist of urne het vereist, moet deze vernieuwd worden en moeten alle maatregelen genomen worden om de welvoeglijkheid en openbare gezondheid te beschermen.

Art. 50 Toelating burgemeester

Elke opgraving of uitneming wordt uitgevoerd na schriftelijke toelating van de burgemeester, op datum en tijdstip door hem bepaald. Er wordt steeds een attest van opgraving of uitneming afgeleverd door de verantwoordelijke van de begraafplaats. De opgravingen of uitnemingen worden niet in eigen beheer uitgevoerd. Ze dienen steeds te gebeuren na overleg met en in aanwezigheid van de verantwoordelijke van de begraafplaats.

Art. 51 Maatregelen

Tijdens de opgraving of uitneming moet de directe omgeving voor het publiek afgeschermd worden. Enkel de daartoe gerechtigde personen worden toegelaten.

L. Graftekens en aanplantingen

Art. 52 Aanvraag

De aanvraag voor de plaatsing van een grafzerk dient te gebeuren met het toepasselijk formulier, verkrijgbaar op de begraafplaats of de dienst burgerlijke stand. Het formulier moet in drievoud ingediend worden. De plannen van graftekens, verbouwingen en veranderingswerken moeten in drievoud, op een schaal van 0,50 m (1/20) in grondplan, doorsnede en opstanden ingediend worden en goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.

In geen geval mogen de graftekens geplaatst worden zonder voorafgaande goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Art. 53 Lijnrichting

De graftekens of boordstenen moeten steeds geplaatst worden op de lijnrichting, aangeduid door het gemeentebestuur.

Art. 54 Onderhoud

De nabestaanden en/of belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan de geconcedeerde en niet-geconcedeerde graven.

De verantwoordelijke van de begraafplaats is ertoe gemachtigd om verwelkte bloemen en planten, en hun recipiënten, evenals niet-reglementaire voorwerpen, te verwijderen, of daaromtrent alle noodzakelijke instructies te geven waaraan bezoekers van de begraafplaats, begrafenisondernemers en steenkappers gevolg dienen te geven.

Het is verboden gelijk welk onderhoudswerk uit te voeren vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november.

Art. 55 Plaatsing

De plaatsing, wegneming of verbouwing van graftekens en/of aanplantingen gebeuren onder toezicht van het personeel van de begraafplaats. Het personeel van de begraafplaats is aanwezig op werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16.06 uur. De grote toegangspoort van de begraafplaats wordt gesloten om 15.45 uur. De plaatsing, wegneming of verbouwing van graftekens is verboden op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en verlofdagen voor het gemeentepersoneel.

Graftekens op geconcedeerde graven, in het erepark of in het erepark voor oudstrijders dienen binnen een termijn van 12 maanden na de begraving geplaatst te worden. Het graveren van de afsluitplaat of afdekplaat dient binnen één maand na bijzetting te gebeuren.

In geval van bijbegraving dient het grafteken en/of de aanplanting door de steenkapper of nabestaanden weggenomen te worden, uiterlijk 2 dagen voor de bijbegraving.

De voor de graftekens bestemde stenen moeten langs alle zichtbare kanten afgewerkt, gekapt en klaar zijn om onmiddellijk geplaatst te worden, alvorens op de begraafplaats te worden toegelaten. Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten. Op bevel van de burgemeester kan worden overgegaan tot wegneming van de materialen, op kosten van de overtreder.

Art. 56 Opschriften

De opschriften mogen de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied niet verstoren.

De namen, voornamen, en minstens geboorte- en overlijdensjaar van alle overledenen die er begraven liggen, dienen vermeld te worden op de graftekens en moeten steeds leesbaar blijven.

Het is verboden geboorte- en overlijdensdata van personen die niet in het graf begraven liggen, te vermelden op het grafteken.

Art. 57 Graftekens grond

De graftekens mogen in geen geval de afmetingen van het graf overschrijden.

De afmetingen van de graftekens in niet-geconcedeerde grond dienen 0,80 m x 2,00 m te bedragen.

De afmeting van de graftekens in het erepark voor priesters dienen 0,80 m x 2,00 m te bedragen.

De afmetingen van de graftekens in geconcedeerde grond worden als volgt bepaald:

- 1 tot 3 personen: 1,00 m x 2,20 m

- 4 tot 6 personen: 2,00 m x 2,20 m.

De afmetingen van graftekens in het kinderpark dienen 1,20 m x 0,60 m te bedragen.

De afmetingen van de graftekens in het erepark voor oudstrijders bedragen:

- breedte sokkel: 0,60 m

- hoogte sokkel: 0,20 m

- breedte rugzerk: 0,50 m

- hoogte rugzerk: 0,80 m.

Art. 58 Graftekens columbarium

Op de begraafplaats wordt een apart perceel voorzien voor de bijzetting van asurnen. Zowel voor bijzetting in niet-geconcedeerde als in geconcedeerde graven dient verplicht gebruik gemaakt te worden van de door de gemeente aangeboden columbariumnis.

De columbariumnis dient afgesloten te worden met een door de gemeente geleverde afsluitplaat, waarop de naam, voornaam, en minstens geboorte- en overlijdensjaar van de overledene(n) dienen gegraveerd te worden. Op de afsluitplaat mogen geen geboorte- en overlijdensdata van personen die er niet begraven liggen, vermeld worden. De nabestaanden betalen de afsluitplaat aan de gemeente, plaatsing inbegrepen. Het betalingsbewijs van de afsluitplaat dient steeds getoond te worden aan de verantwoordelijke van de begraafplaats voor plaatsing in het columbarium. Het graveren dient uiterlijk binnen 1 maand na bijzetting te gebeuren, bij een steenkapper naar keuze.

Op de afsluitplaat mag een foto van de overledene of een geloofssymbool aangebracht worden. Ook mag een bloemenvaasje aan de afsluitplaat bevestigd worden.

Er mogen geen stukken bovenop, onder en naast de nissen van het columbarium geplaatst worden, behalve in de periode van half oktober tot Allerzielen.

De afmetingen van een nis in het columbarium worden als volgt bepaald:

- 1 persoon: 1 kleine nis

- 2 tot 3 personen: 1 grote nis

- 4 tot 6 personen: 2 grote nissen naast of boven elkaar.

Bij de aankoop van sierurnen dient rekening gehouden te worden met de binnenafmetingen van de columbariumnis:

Grote nis:

- lengte: 0,68 m

-hoogte: 0,29 m

- diepte: 0,285 m.

Kleine nis:

- lengte: 0,26 m

- hoogte: 0,29 m

- diepte: 0,280 m.

Bij een concessie in het columbarium voor meer dan 3 personen worden 2 grote nissen naast of boven elkaar toegewezen en dienen beide afsluitplaten onmiddellijk gegraveerd te worden.

Art. 59 Graftekens urnenveld

Op de begraafplaats wordt een apart perceel voorzien voor de begraving van asurnen. Zowel voor begraving in niet-geconcedeerde als in geconcedeerde graven dient verplicht gebruik gemaakt te worden van de door de gemeente aangeboden urnenkelder.

Bovenop de deksteen op de urnenkelder dient een door de gemeente geleverde afdekplaat bevestigd te worden, waarop de naam, voornaam, en minstens geboorte- en overlijdensjaar van de overledene(n) dienen gegraveerd te worden. Op de afdekplaat mogen geen geboorte- en overlijdensdata van personen die er niet begraven liggen, vermeld worden. De nabestaanden betalen de afdekplaat aan de gemeente, plaatsing inbegrepen. Het betalingsbewijs van de afdekplaat dient steeds getoond te worden aan de verantwoordelijke van de begraafplaats voor bijzetting in het urnenveld. Het graveren dient uiterlijk binnen 1 maand na bijzetting te gebeuren, bij een steenkapper naar keuze.

Op de afdekplaat mag een foto van de overledene of een geloofssymbool aangebracht worden.

De afwerking rondom de afdekplaten wordt aangebracht door het gemeentebestuur. Er mogen rondom de afdekplaten geen afsluitingen, omheiningen, bloemen en planten aangebracht worden. Enkel losstaande bloemen en planten aan de voorzijde van de afdekplaten zijn toegelaten in de periode van half oktober tot Allerzielen.

De afmetingen van graftekens op het urnenveld worden als volgt bepaald:

- 1 tot 3 personen: 0,50 m x 0,50 m

- 4 tot 6 personen: 2 grafzerken naast elkaar van elk 0,50 m x 0,50 m

- afmetingen urnenkelder: 0,50 m x 0,50 m.

Bij de aankoop van sierurnen dient rekening gehouden te worden met de binnenafmetingen van de urnenkelder:

- lengte: 0,36 m

- breedte: 0,34 m

- diepte: 0,44 m.

In een geconcedeerde urnenkelder kunnen maximum 3 asurnen geplaatst worden. Bij een concessie in het urnenveld voor meer dan 3 personen worden 2 naast elkaar gelegen urnenkelders toegewezen en dienen beide afdekplaten onmiddellijk gegraveerd te worden.

Art. 60 Graftekens urnentuin

Er dient verplicht gebruik gemaakt te worden van de door de gemeente aangeboden urnenzuil (= het gedeelte dat zich bovengronds bevindt en waarin de asurnen worden geplaatst)

Bovenop de deksteen op de urnenzuil bevindt zich een afdekplaat die door de gemeente werd bevestigd. De nabestaanden betalen voor deze afdekplaat, plaatsing inbegrepen

De nabestaanden hebben twee mogelijkheden om de gegevens van de overledene op de afdekplaat te laten plaatsen:

- De afdekplaat laten graveren: Op de afdekplaat worden de naam, voornaam, en minstens geboorte- en overlijdensjaar van de overledene(n) gegraveerd. Op de afdekplaat mogen geen geboorte- en overlijdensdata van personen die er niet begraven liggen, vermeld worden. Het graveren dient uiterlijk binnen 1 maand na bijzetting te gebeuren, bij een steenkapper naar keuze. De afdekplaat wordt, na het graveren, teruggeplaatst door de steenkapper, onder toezicht van het gemeentepersoneel van de begraafplaats

- Gebruik maken van een aluminium plaatje dat op de afdekplaat wordt bevestigd: De begrafenisondernemer levert binnen 1 maand na bijzetting een plaatje in aluminium (20,00 cm lang en 5,00 cm breed) waarop de naam, voornaam, en minstens geboorte- en overlijdensjaar van de overledene(n) dienen vermeld te worden. Op dit plaatje mogen geen geboorte- en overlijdensdata van personen die er niet begraven liggen, vermeld worden. Op het plaatje mag een foto van de overledene of een geloofssymbool aangebracht worden. Dit plaatje wordt geplaatst door de verantwoordelijke van de begraafplaats.

Er mogen rondom de afdekplaten geen afsluitingen, omheiningen, bloemen en planten aangebracht worden. Enkel losstaande bloemen en planten aan de voorzijde van de afdekplaten zijn toegelaten in de periode van half oktober tot Allerzielen.

In de urnenzuil kunnen maximaal 3 standaardurnen geplaatst worden. Bij de aankoop van sierurnen dient rekening gehouden te worden met de binnenafmetingen van de urnenzuil:

- hoogte interne nis: 0,40 m

- doormeter interne nis: 0,39 m.

Art. 61 Uniformiteit

Met het oog op de uniformiteit en netheid is het verboden aan of rond de graftekens extra voorwerpen aan te brengen, zoals stenen platen, persoonlijke herinneringen, …

Art. 62 Aanplantingen

Het aanplanten van bomen, coniferen of struiken door particulieren is verboden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor dwergconiferen of kleine, lage sierstruiken, waarvan de hoogte beperkt is tot 1,00 m. De namen, geboorte- en overlijdensdata van de overledenen moeten steeds zichtbaar blijven.

Het aanplanten tussen, voor en achter de grafzerken is verboden. Het is eveneens verboden om kiezels, stenen e.d. tussen, voor en achter de grafzerken aan te brengen.

Wanneer de aanplanting verwaarloosd is, zal er een schrijven gericht worden aan de nabestaanden met het verzoek de aanplanting te snoeien of te verwijderen voor een bepaalde datum. Indien de nabestaanden niet reageren, zal het personeel van de begraafplaats de aanplanting verwijderen. De kosten hiervan zullen verhaald worden op de nabestaanden.

Bij gebrek aan initiatief van de nabestaanden, zullen verwelkte bloemen en kransen ambtshalve van de gedenktekens en strooiweide verwijderd worden.

De gemeentelijke aangestelden zijn steeds gemachtigd tot het nemen van de passende maatregelen in het belang van de orde, het uitzicht en de reinheid van de gemeentelijke begraafplaats.

Art. 63 Meenemen graftekens

Na afloop van de duurtijd van het graf kunnen de nabestaanden, indien gewenst, het grafteken meenemen. Degene die het grafteken aankocht, heeft steeds voorrang om het grafteken mee te nemen.

Hiervoor moet steeds een “verklaring meenemen grafzerk” opgemaakt worden op de dienst burgerlijke stand. Dit formulier moet ondertekend zijn door de aanvrager, een personeelslid van de burgerlijke stand en een personeelslid van de begraafplaats.

De verwijdering van het grafteken dient steeds te gebeuren in aanwezigheid van en in overleg met het personeel van de begraafplaats. De verantwoordelijke van de begraafplaats zal de afsluitplaat (van een nis in het columbarium) of afdekplaat (van een kelder in het urnenveld of urnentuin) verwijderen. De aanvrager dient zelf, en op eigen verantwoordelijkheid, de grafzerk en de aanplanting volledig mee te nemen. Bij het niet volledig wegnemen van de zerk (behalve fundering) zullen er kosten aangerekend worden. De kostprijs wordt berekend aan het uurloon van het gemeentelijk personeel van de begraafplaats, die belast worden met het verwijderen van de grafzerk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2

Deze wijziging van het Bijzonder Politiereglement op de lijkbezorging en de gemeentelijke begraafplaats geldt vanaf heden.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

AANVULLEND REGLEMENT POLITIE

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer;

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, art. 119;

Gelet op de hinder die de geparkeerde voertuigen veroorzaken op het dubbelrichtingsfietspad en de gewestweg;

Gelet op het advies van de politie d.d. 27 september 2020;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregel een gemeenteweg betreft en tot het beheer van de gemeente behoort;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Gelet op de tussenkomsten van raadsleden Peter Arnauw en Olivier Coppens;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Artikel 1

Het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende de August Jonckersstraat.

Artikel 2

Een parkeerverbod in te voeren op de hoek August Jonckersstraat met Kopstraat:

- aan de even zijde (ter hoogte van de dierenarts) met een gele onderbroken streep,

- aan de oneven zijde een stilstaan- en parkeerverbod met verkeersborden E3.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

AANVULLEND REGLEMENT POLITIE

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer;

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, art. 119;

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 4 februari 2021;

Overwegende dat de woonfunctie in vermelde straat primeert;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregel een oplossing zal bieden aan het toegenomen verkeer in de Bosschaert de Bouwellei;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregel een gemeenteweg betreft en tot het beheer van de gemeente behoort;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Artikel 1

Het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende de Bosschaert de Bouwellei.

Artikel 2

Er wordt beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Bosschaert de Bouwellei met als toegelaten rijrichting van Wezelsebaan naar Della Faillelaan, uitgezonderd voor fietsen en bromfietsen klasse A.

Artikel 3

Het éénrichtingsverkeer in de Bosschaert de Bouwellei begint na het kruispunt met de Wezelsebaan op de plaats waar de bebouwde kom begint en wordt aangeduid met het aanwijzingsbord F19 aangevuld met een onderbord M3. Aan het kruispunt Della Faillelaan en Bosschaert de Bouwellei wordt aan het begin van de Bosschaert de Bouwellei de verboden richting aangeduid door het verbodsbord C1 aangevuld met een onderbord M3. Een voorrangsbord B17 aangevuld door een onderbord M10 wordt geplaatst in de Wezelsebaan voor het kruispunt met de Bosschaert de Bouwellei en dit in de richting van de Botermelkbaan.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

RETRIBUTIEREGLEMENT PMD-ZAKKEN, COMPOSTVATEN,...

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;

Gelet op de artikelen 40, §3, 41, 2° en 286-288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;

Gelet op het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, VLAREMA, dat o.a. voorschriften voor de selectieve inzameling van afvalstoffen bevat, inzonderheid artikel 5.1.1 van het VLAREMA dat bepaalt dat de gemeenten het principe “de vervuiler betaalt” moeten toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald;

Gelet op het Materialendecreet dat de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van afvalstoffen in Vlaanderen implementeert, inzonderheid artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft om huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, en ze op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen, en artikel 10 van hetzelfde decreet dat bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten;

Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 dat het beleid in Vlaanderen vaststelt  rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval;

Overwegende dat de gemeente Schoten lid is van IGEAN milieu & veiligheid en voor de selectieve inzameling van PMD een beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid heeft goedgekeurd;

Gelet op het projectvoorstel ‘samenaankoop regenwatertonnen’;

Overwegende dat IGEAN deze actie uitwerkte en aan de gemeente aanbiedt;

Overwegende dat de actie bijdraagt aan het klimaatactieplan als adaptatiemaatregel door hergebruik van regenwater te stimuleren;

Overwegende dat het aanbod in het kader van de samenaankoop geldt voor een periode van 3 jaar;

Gelet op het besluit van college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2021 waarin akkoord werd gegaan deel te nemen aan de actie en een retributiereglement op te maken;

Overwegende dat de gemeente reeds een gelijkaardig werkwijze heeft in samenwerking met IGEAN voor het aanbod van compostvaten en -bakken en PMD-zakken;

Gelet op het opgestelde ontwerp retributiereglement op de aflevering van regenwatertonnen, compostvaten en -bakken en PMD-zakken;

Gelet op gevoerde bespreking;

Gelet op de tussenkomsten van Eric Block, Kurt Vermeiren en Olivier Coppens;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Artikel 1

Met ingang van 1 maart 2021 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de aflevering van PMD-zakken, compostvaten en -bakken en regenwatertonnen.

Artikel 2

De retributie wordt als volgt bepaald:

-          Doos van 20 rollen met 20 PMD-zakken van  60 liter:  € 50

-          Doos van 20 rollen met 10 PMD-zakken van  120 liter:  € 50

-          Standaard regenwaterton rond inclusief voet en kraan – 310l:  € 50

-          Standaard regenwaterton rond inclusief voet en kraan – 510l:  € 85

-          Design regenwaterton elegance  inclusief kraan – 400l:   € 200

-          Regenwaterton met plantenbak inclusief kraan – 350l:   € 375

-          Regenwaterton rond met gardenakoppeling – 1000l:   € 215

-          Kunststoffen compostbak:     € 60

-          Compostvat incl. beluchtingsstok:    € 35

-          Beluchtingsstok:      € 5

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van PMD-zakken, van een compostvat en/of compostbak en/of een regenwaterton.

Artikel 4

De retributie wordt als volgt geïnd:

a. PMD-zakken

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag. Ze dient betaald te worden binnen de 30 dagen na het toezenden van een factuur.

b. Compostvaten en –bakken

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag. Ze dient betaald te worden ter plaatse op het recyclagepark bij afhaling van een compostvat en/of compostbak aan de betaalterminal met een betaalkaart.

c. Regenwaterton besteld via de website van IGEAN

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag. Ze dient betaald te worden via overschrijving op rekening van IGEAN, binnen de vermelde termijn voorafgaand aan de levering. Bij gebrek aan een tijdige betaling wordt de bestelling geannuleerd en wordt de bestelde regenwaterton niet geleverd.

Artikel 5

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Artikel 6

De toezichthoudende overheid zal op de hoogte gebracht worden van de bekendmaking van het reglement overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan IGEAN milieu & veiligheid, die instaat voor de verdere (gedeeltelijke) uitvoering ervan.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT: VAKANTIEPREMIE

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2020, houdende toekenning van een vakantiepremie voor personen  met een handicap;

Gelet op de spoedbeslissing van de federale overheid om de meerderjarigheidsregel te bepalen op 18 jaar vanaf 1 januari 2021;

Gelet op de doelstelling om ouders van min 21-jarigen met een handicap te ondersteunen;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Artikel 1 

De gemeente Schoten verleent voor het jaar 2021 een vakantiepremie aan personen met een handicap tot en met 21 jaar, ingeschreven te Schoten.

Artikel 2

De premie zal worden toegekend onder volgende voorwaarden:

 De vakantieganger is maximaal 21 jaar oud, dient ingeschreven te zijn in Schoten en effectief in de gemeente te wonen; op de dag van de aanvraag moet hij /zij ten minste zes maanden in de gemeente wonen;

 De vakantieganger moet hebben deelgenomen aan een aangepast vakantieverblijf van minstens 2 dagen (1 overnachting) in binnen- of buitenland;

Deze vakantie moet georganiseerd worden door een erkende vereniging of organisatie voor personen met een handicap. De vakantieganger moet tijdens deze vakantie begeleid worden door een vereniging of organisatie voor personen met een handicap.

 De premie bedraagt 50 euro per jaar en kan slechts eenmaal per jaar voor dezelfde begunstigde worden toegestaan.

Artikel 3  

De aanvraag voor deze premie dient te gebeuren middels het daartoe beschikbaar gestelde aanvraagformulier en dient te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk op 31 oktober van het lopende jaar.

Artikel 4

De premie wordt betaald na controle door een daartoe aangestelde ambtenaar van het gemeentebestuur. 

Artikel 5

Indien er op enige wijze wordt vastgesteld dat een aanvraag op bedrieglijke wijze tot stand is gekomen, zal deze van ambtswege ingetrokken worden en zullen alle ten onrechte genoten toelagen teruggevorderd worden.

Artikel 6

Het toekennen van de premie is steeds afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid. De uitbetaling ervan zal geschieden tot de uitputting van het voorziene krediet op het gemeentebudget.

Artikel 7

Onderhavig besluit geldt voor het dienstjaar 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT SOCIAAL-MEDISCHE PREMIE

Gelet op de spoedbeslissing van de federale overheid om de meerderjarigheidsregel te bepalen op 18 jaar vanaf 1 januari 2021;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2020, houdende de toekenning van een sociaal – medische premie voor plus 21-jarigen met een handicap;

Overwegende dat het billijk is in het kader van een gemeentelijk gehandicaptenbeleid om een sociaal medische toelage te verstrekken aan plus 21-jarigen met een handicap;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Artikel 1

De gemeente Schoten verleent voor het dienstjaar 2021 een sociaal-medische premie aan plus 21-jarigen met een handicap ingeschreven te Schoten die een vermindering van zelfredzaamheid hebben van tenminste 9 punten. Dit voor zover ze niet in een voorziening of woonzorgcentrum ingeschreven staan en thuis verzorgd worden. De vaststelling van de vereisten zal moeten blijken uit een attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap.

Artikel 2

Deze premie zal uitbetaald worden aan personen die minstens 21 jaar zijn.

Artikel 3

De sociaal-medische premie is niet cumuleerbaar met de sociaal-pedagogische premie.

Artikel 4

De premie is gelijk aan het quotiënt dat bekomen wordt door het budget van 80.000 euro, na aftrek van het budget voor de sociaal-pedagogische premie, te delen door het aantal aanvragen op de uiterste inleverdatum zijnde 31 oktober. Ze zal in éénmaal worden uitbetaald. Wanneer de plus 21-jarige met een handicap, rechthebbende op de sociaal medische premie, op de dag van de uitbetaling zou overleden zijn, wordt de premie uitbetaald aan de partner die op het zelfde adres is ingeschreven.

Artikel 5

De bestaande dossiers met erkenning voor onbepaalde duur vastgesteld voor 1 januari 2001 behouden deze premie.

Artikel 6

Het toekennen van de premie is steeds afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid van de daartoe in het gemeentebudget uitgetrokken kredieten.

Artikel 7

De aanvraag voor de premie moet schriftelijk samen met het vereiste bewijsstuk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 31 oktober van het lopende jaar. Voor de rechthebbende plus 21-jarigen van vorige dienstjaren met een attest met onbeperkte geldigheidsduur, wordt ambtshalve tot uitbetaling overgegaan, na controle van identiteit, adres en attest door de dienst pensioenen en sociale premies.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT SOCIAAL-PEDAGOGISCHE PREMIE

Gelet op de spoedbeslissing van de federale overheid om de meerderjarigheidsregel te bepalen op 18 jaar vanaf 1 januari 2021;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2020 houdende toekenning van een premie aan personen met een handicap tot 21 jaar;

Overwegende dat het billijk is in het kader van een gemeentelijk gehandicaptenbeleid om een sociaal-pedagogische toelage te verstrekken aan de ouders of aanverwante persoon die de opvoeding op zich neemt van een min 21-jarige met een zware handicap;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Artikel 1

Een sociaal-pedagogische premie toe te kennen voor het dienstjaar 2021 aan de moeder wonende te Schoten, die de lasten van opvoeding en verzorging van min 21-jarige met een zware handicap op zich neemt. Bij ontstentenis van de moeder komt hiertoe in aanmerking de vader of de verwante persoon bij wie de min 21-jarige is opgenomen. Deze premie wordt toegekend voor de bijzondere zorgen die deze personen vereisen. De min 21-jarigen met een handicap dienen eveneens ingeschreven te zijn in Schoten en mogen niet in een voorziening ingeschreven staan. Deze toelage zal verstrekt worden aan de personen met een handicap van 0 tot en met 21 jaar. De min 21-jarigen dienen te genieten van verhoogde kinderbijslag of de zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte. De vaststelling van de handicap zal moeten blijken uit het attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid, het kinderbijslagfonds of het attest zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoefte.

Artikel 2

De premie bedraagt 246,00 euro per min 21-jarige met een handicap en per jaar en zal in eenmaal uitbetaald worden. 

Artikel 3

Het toekennen en uitbetalen van de premie is steeds afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid, van de daartoe in het gemeentebudget uitgetrokken kredieten.

Artikel 4

De aanvraag om toelage moet schriftelijk samen met het vereiste bewijsstuk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen uiterlijk op 31 oktober van het lopende jaar.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

TOETREDINGSAKTE AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale en artikel 57, en inzonderheid  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat;

Overwegende dat deze intekening op het raamcontract aan te bevelen is omwille van het schaalvoordeel en om een betere marktpositie te kunnen innemen, wanneer een aantal besturen en andere organisaties samenwerken en de Vlaamse Overheid optreedt als opdrachtencentrale;

Overwegende dat bovendien een aanzienlijke besparing in tijd en geld wordt verwezenlijkt, vermits het bestuur zelf geen gunningsprocedure dient te voeren;

Overwegende dat de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid, MDN 59 verjaart op 4 januari 2021 en effectief vervalt op 4 januari 2022;

Overwegende dat de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid, MDN/1504 vervalt op 3 juni 2021, maar verlengd is met minstens 6 maanden tot 3 december 2021;

Overwegende dat de Vlaamse Overheid nieuwe contracten aan het voorbereiden is waar opnieuw toegetreden kan worden bij interesse;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode voor Gemeente & OCMW: 6103510/0200 (actieplan LMD/003/001) (actie LMD/003/001/001) en in het budget van de volgende jaren;

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren;

Besluit:

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smetstemmen ja.

Artikel 1