Gemeente Schoten

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

Om 19:30 uur.

online

 

Verwacht:

Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

De gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de vorige openbare vergadering van de gemeenteraad goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

JAARVERSLAG 2020

Jaarverslag Lokale Politie Schoten 2020

In het jaarverslag lichten we toe welke resultaten we behaalden in 2020 op het vlak van prioriteiten

en aandachtspunten. Het mag duidelijk zijn dat deze cijfers sterk beïnvloed werden door de

corona-pandemie. Verduidelijking van cijfers en een blik op de toekomst.

 

2020 was een bijzonder jaar voor ieder van ons. Een jaar dat ons ongetwijfeld heeft geraakt. Ook voor onze politiezone was het een apart jaar. We moesten onze werking voortdurend aanpassen aan de opeenvolgende coronamaatregelen. In overleg met verschillende partners werden de controles op de naleving van de regels zo optimaal mogelijk georganiseerd in onze gemeente. Een complexe uitdaging en voorwaar geen evidentie. We hebben het voorbije jaar veel inspanningen geleverd op het domein van veiligheid en leefbaarheid, een bezorgdheid van elke inwoner en van het lokale bestuur. In 2020 ging de Lokale Politie Schoten aan de slag met een nieuw zonaal veiligheidsplan 2020-2025,Veiligheid en leefbaarheid @ Schoten, elk stukje van de puzzel telt. Zo’n zonaal veiligheidsplan is het strategische beleidsplan van de politiezone.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1/2020 POLITIE

De gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het besluit van de gouverneur houdende goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1/2020 van de politiezone Schoten.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

POLITIEBEGROTING 2021

Bij besluit van 26 november 2020 van de gemeenteraad werd de begroting 2021 van de politiezone Schoten goedgekeurd.

De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het voor eensluidend verklaard afschrift van het besluit van 11 januari 2021 van de provinciegouverneur houdende goedkeuring van de begroting 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

INSTALLATIE NIEUWE KEUKEN

In 2008 werd in het nieuwe commissariaat ook een keuken voorzien. De gebruikte materialen (niet duurzaam hout) zijn niet van dezelfde kwaliteit, die gebruikelijk zijn in een moderne keuken in een professionele omgeving. Daarnaast wordt deze 24/7 gebruikt door ons personeel.

Naast het meubel, dat al een aantal keer aanpassingen kreeg door gemeentepersoneel (nieuwe werkbladen, diepvriezer verplaatst) zijn er toestellen stuk (ijskast) of oud en versleten (toestellen ouder dan 10 jaar).

In overleg met de gemeentelijke diensten werd nazicht gedaan of de keuken(inrichting) vatbaar was voor aanpassing/verbetering.

Bij deze vernieuwing wordt gekozen voor degelijke en duurzame materialen (inox). In overleg met de gemeentelijke diensten werd  een degelijk plan opgemaakt voor het ontwerp van de nieuwe keuken.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

AANKOOP LAPTOPS POLITIE

Dit besluit betreft de goedkeuring van de aankoop van 30 nieuwe laptops met inbegrip van 14 bijhorende docking stations, voorzien in de politiebegroting 2021.

De raming is gebaseerd op de prijzen uit het huidige raamcontract ICT Aankoopcentrale - Stad Brugge toegekend aan de firma Real Dolmen.

Voor de totale kostprijs incl. BTW voor de laptops met bijhorende docking stations zijn voldoende middelen beschikbaar onder begrotingsartikel 330/742-53.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de raamovereenkomst en de raming voor de opdracht "Aankoop laptops politie". De raming bedraagt € 29.814,00 excl. btw of € 36.074,94 incl. 21 % btw.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

BIJZONDER POLITIEREGLEMENT BEGRAAFPLAATS

In de gemeenteraadszitting van 26 november 2020 werd het bijzonder politiereglement begraafplaats goedgekeurd. In het desbetreffende reglement worden in artikel 35 de voorwaarden bepaald voor de begraving op het erepark. Er wordt enkel melding gemaakt van de leden en oud-leden van het college van burgemeester en schepenen en hun echtgenoten/partners.

Het is aangewezen dat in dit artikel 35 eveneens de voorwaarden voor de begraving van raadsleden en hun echtgenoten/partners wordt opgenomen. De toegevoegde tekst is geel gefluoresceerd in de bijlage.

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan het voorgestelde reglement.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

AANVULLEND REGLEMENT POLITIE

Gemeente en politie ontvingen klachten over een hinderlijke en gevaarlijke situatie in de August Jonckersstraat aan het kruispunt met de gewestweg Kopstraat (N115).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

AANVULLEND REGLEMENT POLITIE

Naar aanleiding van enkele ingrepen in de ruimere omgeving is het verkeer in de Bosschaert de Bouwellei toegenomen.

Om hier een oplossing aan te bieden, wordt voorgesteld om éénrichtingsverkeer in te voeren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

RETRIBUTIEREGLEMENT

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het retributiereglement op de aflevering van PMD-zakken, compostvaten en -bakken en regenwatertonnen.

De gemeente biedt reeds geruime tijd PMD-zakken aan aan handelaars/winkeliers die de zakken/rollen doorverkopen aan burgers.  Ook  compostvaten en -bakken worden reeds sinds lang via het recyclagepark aan de burger aangeboden. Tot op heden werden deze niet verwerkt in een retributiereglement.

Het aanbod van regentwatertonnen via IGEAN betreft een nieuw aanbod aan de burger.

Zowel het aanbod van PMD-zakken als compostvaten en -bakken en regenwatertonnen worden in dit retributiereglement verwerkt.

bijlage: uitgebreide toelichtingsnota

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT: VAKANTIEPREMIE

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aangepaste reglement voor de vakantiepremie voor personen met een handicap tot en met 21 jaar.

Deze is gewijzigd ten gevolge van een spoedbeslissing van de federale overheid om de meerderjarigheidsregel te bepalen op 18 jaar vanaf 1 januari 2021 waardoor zij sneller een invaliditeitsuitkering kunnen aanvragen.

Echter niet alle begunstigden hebben vanaf 18 jaar automatisch recht op een invaliditeitsuitkering. Om te vermijden dat deze begunstigden benadeeld worden, stellen we voor de termen in het reglement aan te passen van kind en volwassene naar -21jarige en +21-jarige.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT SOCIAAL MEDISCHE PREMIE

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement van de sociaal medische premie voor personen ouder dan 21 jaar  met een handicap goed te keuren.

Deze is gewijzigd ten gevolge van een spoedbeslissing van de federale overheid om de meerderjarigheidsregel te bepalen op 18 jaar vanaf 1 januari 2021 waardoor zij sneller een invaliditeitsuitkering kunnen aanvragen.

Echter niet alle begunstigden hebben vanaf 18 jaar automatisch recht op een invaliditeitsuitkering. Om te vermijden dat deze begunstigden benadeeld worden, stellen we voor de termen in het reglement aan te passen van kind en volwassene naar -21jarige en +21-jarige.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT SOCIAAL PEDAGOGISCHE PREMIE

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aangepaste reglement voor de gemeentelijke premie voor personen jonger dan 21 jaar met een handicap.

Deze is gewijzigd ten gevolge van een spoedbeslissing van de federale overheid om de meerderjarigheidsregel te bepalen op 18 jaar vanaf 1 januari 2021 waardoor zij sneller een invaliditeitsuitkering kunnen aanvragen.

Echter niet alle begunstigden hebben vanaf 18 jaar automatisch recht op een invaliditeitsuitkering. Om te vermijden dat deze begunstigden benadeeld worden, stellen we voor de termen in het reglement aan te passen van kind en volwassene naar -21jarige en +21-jarige.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

TOETREDINGSAKTE AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

De Vlaamse Overheid, afdeling Wegen en Verkeer heeft verschillende opdrachtencentrales ter beschikking voor de nieuwbouw en onderhoud van verkeerslichten geregelde kruispunten.

De gemeenteraad wordt gevraagd volgende toetredingsaktes goed te keuren:

- opdrachtencentrale voor nieuwbouw, onderhoud, aanpassingen, verplaatsingen van driekleurige lichtinstallaties op kruispunten, knipperlichten, bi-flashinstallaties en bochtafbakeingsborden opgesteld langs wegen in het Vlaams Gewest - perceel 1.
Dossiernummer: MDN/59-1 - Besteknummer: 1M3D8N/15/03;

- opdrachtencentrale voor leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van verkeersregelaars voor installaties met verkeerslichten in Vlaanderen.
Dossiernummer: MDN/1504 - Besteknummer: 1M3D8N/15/04;

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

VOETGANGERSBRUGGEN SAS 6 EN SAS 8 - PRODUCTIE

Aanbesteding van 2 voetgangersbruggen over het kanaal Schoten-Dessel op het grondgebied Schoten ter hoogte van de sassen 6 & 8 en op basis van een eerder gegund studie-ontwerp door NEY & PARTNERS.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. YS20-003-1 en de raming voor de opdracht “voetgangersbruggen sas 6 en sas 8 - productie, levering en plaatsing”, opgesteld door de ontwerper, NEY & PARTNERS.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 203.400,00 excl. btw of € 246.114,00 incl. 21% btw (€ 42.714,00 Btw medecontractant).

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

ONDERHOUDSWERKEN OPENBARE WEGENIS: KLEINE ONDERHOU

Deze kleine werken omvatten o.a. herstellen van enkele goten, goedleggen van voetpaden, aanpassingen voor de verkeersveiligheid in opdracht van de verkeerscommissie,.. e.d.

Het aanleggen van boordsteenverlagingen of opritten voor particulieren past ook binnen dit onderhoudscontract.

Wij stellen voor om deze werken aan te besteden met een openbare procedure voor een looptijd van 1 jaar, met optioneel 3 extra verlengingen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de technische bepalingen (bestek ref nr. 21/GD/02) van 26 januari 2021 en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken openbare wegenis: kleine onderhoudswerken”, opgesteld door de Technische dienst - Uitvoeringen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 257.365,40 excl. btw of € 311.412,13 incl. 21% btw (€ 54.046,73 Btw medecontractant).

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

JAARREKENING 2019 SPORTREGIO ANTWERPSE KEMPEN ILV

In het kader van het samenwerkingsakkoord van de Interlokale Vereniging Sportregio Antwerpse Kempen worden jaarrekening 2019 en balans 2019 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Omwille van de coronacrisis vond de Algemene Vergadering van de Sportregio Antwerpse Kempen ILV pas plaats op 9 december 2020 waardoor de jaarrekening nu pas voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de resultatenrekening 2019 en de balans 2019 van de Interlokale Vereniging Sportregio Antwerpse Kempen.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

VLAAMS BELANG: INBRAAK DE KAEKELAER

Bijkomend punt ingediend door raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) op maandag 15 februari 2021 om 17.01 uur:

Inbraak in De Kaekelaer op maandag 1 februari jl.

We moesten tot onze verbazing in de pers vernemen dat er ingebroken werd in De Kaekelaar.

We hebben daarover de volgende vragen:

 -wat is de stand van het onderzoek ?

 -wat werd er juist gestolen en wat is de geschatte waarde van de goederen ?

-we lezen in de krant dat er 12 schootcomputers en een rugzak met inhoud werden gestolen; hoe kunnen een dief of dieven via de dakkoepel aan de haal gaan met dergelijke buit ?

-welke maatregelen zal het gemeentebestuur nemen om de gemeentelijke gebouwen beter te beveiligen tegen inbraken ?

Onze fractie dankt u bij voorbaat voor een vlotte afhandeling en agendering,

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

CD&V: OVERKOPHUIZEN

Bijkomend punt ingediend door raadslid Dieter Peeters (CD&V) op woensdag 17 februari 2021 om 15.41 uur:

Overkophuizen

Met de opbrengst van Rode Neuzen Dag 2016 werden vijf OverKop-huizen opgericht, één in elke Vlaamse provincie. De locaties nu zijn: Gent, Oostende, Mechelen, Tienen en Genk. Elk OverKop-huis in opereert vanuit een vrijetijdsaanbod, eigen aan de organisatie die een OverKop-huis opent. Je kan er als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

In Schoten hebben we TEJO, Huis van het Kind, jeugdhuis Kaddish, enzovoort. Maar dit aanbod kan natuurlijk uitgebreid worden. Dit kan in Schoten zelf of in samenwerking met de omliggende gemeenten. Hoe meer laagdrempelige opties des te makkelijker een jongere steun kan vinden. Steun door middel van vriendschapsbanden die gemaakt worden in zo’n Overkophuis of hulpverlening voor het mentale welzijn van de jongeren te onderhouden.

Wanneer de coaches in een Overkophuis zien of horen dat één van de jongeren in het huis problemen heeft, bieden zij hulp. Wanneer het probleem groter is dan men op het eerste zicht dacht, krijgen de jongeren professionele hulpverlening aangeboden vanuit dit Overkophuis. Hier kan men terecht met vrienden. Een babbeltje doen, spelletjes spelen… Je kan zien als een jeugdbeweging met extra aandacht voor het mentale welzijn van de jongeren.

Naast cursussen over brandveiligheid, die tweejaarlijks kunnen jeugdorganisaties volgen, kan het daarom een optie zijn om dit jaar cursussen mentaal welzijn aan te bieden. Dit kan los van een eventueel Overkophuis worden georganiseerd. Tijdens deze corona-pandemie merken we, als leden van JONGCD&V, in onze vriendenkringen dat er veel (mentale) problemen zijn.

Sommige problemen vonden hun oorsprong in de isolatie van de pandemie of zijn er groter door geworden. Voor sommige jongeren is een psycholoog of psychiater echter een drempel te hoog. Zelfs TEJO kan een (mentale) drempel zijn. Als jeugdorganisaties een cursus volgen kunnen zij eventuele problemen tijdig detecteren zijn en eventueel de jongeren doorverwijzen naar TeJo of andere hulpmogelijkheden.

Waarom brengen we dit nu op de gemeenteraad? Dit jaar wil de Vlaamse overheid van 5 naar 16 Overkophuizen gaan. De deadline voor de subsidieaanvraag is echter 31 maart 2021! Schoten kan hier een voortrekkersrol in spelen. Voor meer informatie over het project en het indienen van de aanvraag staan de weblinks hieronder.

https://www.opgroeien.be/nieuws-en-pers/nieuws/nieuwe-overkop-huizen-vlaanderen

https://overkop.be/

Concreet willen we daarom volgende vragen stellen:

1. Ziet de gemeente een mogelijkheid om, samen met partners uit het jeugdwerk en/of jongerenwelzijn, een Overkophuis op te starten?

2. Kan er aan het Schotense jeugdwerk een (gratis) opleiding aangeboden worden om sneller mentale problemen te detecteren? En om vervolgens de juiste hulpkanalen aan te wijzen?

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GROEN: VAKANTIEDAGEN PERSONEEL GEMEENTE EN OCMW

Bijkomend punt ingediend door raadslid Maya De Backer (Groen) op woensdag 17 februari 2021 om 22.49 uur:

Vakantiedagen personeel gemeente en OCMW

Personeel dat voltijds in het oude stelsel werkt heeft recht op 35 officiële vakantiedagen, personeel van het nieuwe stelsel (vanaf 2011) heeft recht op 26 officiële vakantiedagen. Personeel dat nu start heeft dan weer recht op 35 vakantiedagen. Ook voor de 3 officieuze vakantiedagen schuilt er een verschil tussen beide stelsels, deze komen erbij voor het personeel in het oude stelsel, waardoor deze dan samen 38 vakantiedagen hebben. Voor personeel in het nieuwere stelsel worden deze 3 dagen afgetrokken van de 26 officiële vakantiedagen. Dit komt neer op een verschil van 15 vakantiedagen, voor hetzelfde werk binnen een dienst. Dit kan begrijpelijk een bron van spanningen veroorzaken en dit probleem is recent ook aangekaart aan de personeelsdienst.            

Is er een mogelijkheid om de ongelijkheid tussen beide stelsels recht te zetten? 

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021