Gemeente Schoten

Zitting van 26 JANUARI 2021

Om 20:00 uur.

online

 

Verwacht:

Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

De gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de vorige openbare vergadering van de gemeenteraad goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

LOKALE POLITIE MOBILITEITSSCYCLUS

De gemeenteraad dient de ambten aan te duiden die voor mobiliteit in aanmerking komen, op advies van de korpschef. De behoeftebepaling van de 1ste cyclus 2021 dient aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer te worden meegedeeld.

Er wordt hierbij voorgesteld om volgende plaatsen open te stellen:

Operationeel kader:

- één (1) betrekking hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie - sociale recherche

- één (1) betrekking hoofdinspecteur recherche

Calog-kader:

- nihil

De gemeenteraad dient de selectiemodaliteiten te bepalen. Hierbij wordt voorgesteld om volgende voorwaarden vast te stellen:

- voorwaarde 2: het in aanmerking nemen voor alle kandidaten van het gemotiveerd advies van de korpschef onder wiens bevoegdheid de vacante bediening valt

- voorwaarde 5: het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie

- voorwaarde 6: het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven (bijkomende voorwaarde voor de betrekkingen van commissaris).

Tevens wordt voorgesteld om te voorzien in een mobiliteitsreserve die voor eenzelfde functionaliteit geldig is tot de publicatie van de 2de navolgende cyclus.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS

Omdat de mobiliteitscyclus 2020/04 geen kandidaten opleverde en omdat er betrekkingen van inspecteur van politie ELPZ vrijgekomen zijn in het huidige kader, wordt deze plaats opengesteld via de aspiranten-mobiliteit.

De gemeenteraad wordt verzocht hiermee akkoord te gaan.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS

Omdat de mobiliteitscyclus 2020/04 geen kandidaten opleverde en omdat een betrekking van inspecteur van politie team recherche - taakaccent sociale recherche vrijgekomen zijn in het huidige kader, wordt deze plaats opengesteld via de aspiranten-mobiliteit.

De gemeenteraad wordt verzocht hiermee akkoord te gaan.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

ENGAGEMENT OPVOLGING COVID-19

Op 30 juni 2020 werd het Ministerieel besluit uitgevaardigd houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. In dit Ministerieel besluit werden er verschillende scenario's's tot samenwerkingsverbanden aangereikt.

Contactopsporing of contactonderzoek is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid (Agentschap Zorg en Gezondheid), de eerstelijnszone (ELZ Noord Antwerpen), de huisartsenkring (Noord Antwerpen) en het lokale bestuur (Schoten).

Het Lokaal bestuur Schoten startte in augustus 2020 haar eigen COVID-coaching team op. Dit team bestaat uit 3 maatschappelijk werkers (Laura Kerkhofs, Rutger Hofman en Tom Van Battel) die gebonden zijn aan het beroepsgeheim, over de nodige gesprekstechnieken beschikken en opleidingen volgen rond het thema.

Omwille van de sterke stijging van het aantal indexpatiënten, nam de Vlaamse Regering op 16 oktober 2020 de beslissing om het contactonderzoek en bronopsporing bijkomend te ondersteunen door de mobilisering van de lokale besturen om ter ondersteuning van het centrale contactcenter en de inspanningen van de COVID-19-teams binnen de zorgraden, bijkomende inspanningen te leveren ter bestrijding van de coronapandemie.

De Vlaamse Regering heeft op 13 november 2020 de juridische contouren vastgelegd van de lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek in het kader van de coronacrisis. Ze kent ook een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse gemeenten ter ondersteuning van de bijkomende inzet in voor preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek.

De lokale besturen kiezen in het kader van dit besluit tussen de volgende opties, met bijhorende financiering:

Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, analyse clusters, aandacht voor kwetsbare personen en groepen en quarantainecoaching en forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand

Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een variabele subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt, inclusief de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog risicopatiënten

Deze subsidie heeft betrekking op de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021. Lokale besturen kunnen individueel een engagement nemen of kunnen zich ook verenigen.

Het lokaal bestuur Schoten opteerde op 10 december 2020 principieel voor optie 1 en voor een individueel engagement. Er moet uiteraard wel een samenwerking zijn met de Eerstelijnszone Antwerpen Noord. Voor Schoten betekent dit een bedrag van 0,125 * 5 * 34316 = 21.447,5 euro

 

De gemeenteraad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst en de bijlagen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

AANKOOP VAN 4 DIENSTVOERTUIGEN POLITIE

Dit besluit betreft de goedkeuring van de aankoop van 4 nieuwe politievoertuigen om verouderde voertuigen uit het wagenpark te vervangen, zoals voorzien in de politiebegroting 2021.

1. Een anoniem politievoertuig VW Golf Life Plug-in Hybride; een compacte hybride met 1400cc motor.

2. Een anoniem politievoertuig, VW Passat berline GTE; een middenklasser met 1400cc hybride-motor.

3. Een ‘gestriped’ politievoertuig, Skoda Superb Combi Ambition met 1,8 L benzinemotor (verkeersdienst)

4. VW Transporter-politie combi. (interventie-opdrachten).

 

De raming is gebaseerd op de prijzen uit het huidige raamcontract van de federale politie met de importeur D’Ieteren Automotive NV – B3070 Kortenberg dat nog loopt tot 30/06/2021.

De totale kostprijs incl. BTW voor de voertuigen ligt boven het krediet beschikbaar op 330/743-52.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om toch reeds goedkeuring te verlenen voor de opstart tot aankoop van alle 4 de voertuigen, onder voorbehoud ook van de definitieve goedkeuring van de politiebegroting 2021 en mits er een kredietverhoging en/of -verschuiving kan gebeuren bij begrotingswijziging 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT LEEGSTAND EN BELASTING

Het huidige gemeentelijk leegstandsreglement van de gemeente Schoten, zoals het door de gemeenteraad op 25 oktober 2012 laatst werd aangepast en vastgesteld, is niet langer actueel. Aan de hand van dit reglement kan de gemeente enkel leegstand opsporen en registreren. We merken op dat panden langdurig op het leegstandsregister blijven staan. Door het vernieuwen van het reglement en het introduceren van een leegstandsbelasting hopen we eigenaars te motiveren de leegstaande panden sneller te activeren.

Na uitvoerig onderzoek en het doornemen van verschillende reglementen van omliggende gemeenten hebben we beslist een nieuw reglement op te maken. Een reglement op maat van de burger met een belasting, maar ook met veel vrijstellingen, door bijvoorbeeld het kunnen voorleggen van een omgevingsvergunning of een renovatiedossier, nieuwe eigenaars of mensen die naar een rusthuis verhuizen krijgen ook een vrijstelling,...

Er werd een nieuw technisch verslag gemaakt, dit gebruikt de huisvestingsambtenaar om een opname in het leegstandsregister te toetsen.

Er is een opdeling gemaakt tussen leegstaande gebouwen (handelspanden) en leegstaande woningen. Door extra vrijstellingen te geven voor gebouwen, hopen we starters meer kansen te geven. Door de belasting bij gebouwen reeds bij aanvang van opname te heffen hopen we leegstaande winkelstraten te vermijden.

Voor reeds opgenomen panden zijn overgangsmaatregelen opgenomen in het reglement. In het verleden werd bij opname steeds aan de eigenaars gemeld dat er een mogelijkheid was dat er op termijn een heffing betaald moest worden. Het is de bedoeling om alle eigenaars van opgenomen panden aan te schrijven en het nieuwe reglement te bezorgen. Zo krijgen ze alle informatie om eventueel een vrijstelling aan te vragen.

Gebouwen en woningen die we niet kunnen activeren betalen op termijn een belasting. Deze vermeerdert jaar na jaar met een maximum van €7.500,00. De ontvangsten zijn afhankelijk van het aantal leegstaande woningen en gebouwen en worden geraamd op 100.000,00 euro per jaar.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van gemeentelijk reglement inzake registratie en belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025, en dit gemeentelijk reglement vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

HUUROVEREENKOMSTEN HUIS VAN HET KIND

Toen de verschillende diensten gerelateerd aan het Huis van het Kind in 2013 verhuisden naar het ontspanningslokaal in de Curielaan werd er steeds gesproken over een tijdelijke oplossing. Ondertussen ging het samenwerkingsverband op zoek naar een ander geschikt pand zonder enig succes. Daarom werd in de meerjarenplanning geopteerd voor de bouw van een nieuw Huis van het Kind op de bestaande locatie. Dit project vraagt echter veel inspanningen, voorbereiding en een aanzienlijk budget.

Toen de panden aan het Sint-Cordulaplein/hoekpand Verbertstraat beschikbaar werden om te huren, bleek al snel dat deze tegemoet komen aan de vele noden van de gebruikers. Deze opportuniteit wenst de gemeente dan ook niet te laten voorbijgaan.

Er werden 2 ontwerpen van huurovereenkomsten opgesteld voor een duur van 9 jaar voor de beide panden.

Op 3 december 2020 ging het college principieel akkoord om de modaliteiten van de ontwerpen van huurovereenkomsten voor de panden, gelegen aan het Sint-Cordulaplein 1 en 2 en Verbertstraat 21B te Schoten, in overleg met de eigenaar te finaliseren.

Het college ging eveneens voorwaardelijk akkoord om de huurovereenkomsten af te sluiten onder voorbehoud van het bekomen van de vergunning voor de functiewijziging van de panden.

De omgevingsvergunning voor de functiewijziging  naar 'gemeenschapsvoorziening' werd op 3 december 2020 verleend. Het betreft een vergunning met een tijdelijk karakter. Van zodra de nieuwe activiteiten, namelijk het Huis van Het Kind en de gemeentelijke jeugddienst stopgezet worden, verkrijgt het pand opnieuw zijn vorige functie, namelijk horeca en handel.

De overeenkomsten betreffen hier huurovereenkomsten van gemeen recht overeenkomstig de artikelen 1714-1762bis van het Burgerlijk Wetboek (geen woninghuur, geen handelshuur of pacht).

Op 7 januari 2021 ging het college principieel akkoord met de in overleg met de eigenaar gewijzigde modaliteiten van de overeenkomsten.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de beide huurovereenkomsten voor een duur van 9 jaar, af te sluiten met de eigenaar van de panden.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

DEFINITIEF ONTEIGENINGSBESLUIT COLUMBUSLEI

De gemeente Schoten gaat samen met Water-Link (rioolbeheerder) investeren in de aanleg van riolering en groenaanplant in de Columbuslei.

De geplande rioleringswerken bevinden zich binnen een breedte van 11 meter waardoor percelen van een aantal eigenaars met een diepte van 5,50 m verworven moeten worden.

Indien een minnelijke verwerving van de noodzakelijke innemingen niet mogelijk is, zal de gemeente via (gerechtelijke) onteigening moeten overgaan tot verwerving van de bedoelde onroerende goederen met het oog op de realisatie van de riolering en groenaanplanting.

De toepasselijke procedure volgens de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet werd opgestart.

De gemeenteraad besliste op 15 september 2020 om het ontwerp van onteigeningsplan Columbuslei, opgemaakt door het studiebureau Evolta, met bijhorende innemingstabel en bijlagen en de projectienota "aansluiting Columbuslei" van 7 augustus 2020 voorlopig vast te stellen.

Er werd een openbaar onderzoek gehouden vanaf 14 oktober 2020 tot en met 12 november 2020.

Er werd één bezwaarschrift ingediend, ondertekend namens vier families, wonende in de Columbuslei.

De gemeenteraad wordt verzocht om het bijgevoegd gemotiveerd ontwerp van onteigeningsbesluit definitief vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

GEBRUIKSOVEREENKOMST BRANDWEERKAZERNE

Op 1 januari 2015 werd de hulpverleningszone Rand opgericht. De gemeente Schoten maakt deel uit van de hulpverleningszone Brandweer Zone Rand.

Bij deze oprichting werden de roerende goederen van de brandweer Schoten automatisch overgedragen naar de hulpverleningszone.

De onroerende goederen, zijnde de brandweerkazerne, blijft eigendom van het gemeentebestuur Schoten.

Brandweer Zone Rand legt nu een voorstel van overeenkomst m.b.t. het gebruik van de onroerende goederen door Brandweer Zone Rand voor. Hierin staat dat de gemeente Schoten het gebouw waarin de brandweerkazerne gehuisvest is, gelegen te Schoten, Theofiel Van Cauwenberglei 48, ter beschikking stelt aan de Brandweer Zone Rand om er gebruik van te maken als brandweerpost van de zone. De gemeente Schoten zal hiervoor een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 83.937,55 euro ontvangen. De gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van de gemeentelijke legislatuur tot 31 december 2024.

Er wordt gevraagd aan de gemeenteraad om goedkeuring te hechten aan deze gebruiksovereenkomst, inclusief de plaatsbeschrijving van de kazerne.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

PROTOCOL VOOR MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AZG

De Vlaamse Regering keurde op 8 januari 2021 het uitvoeringsbesluit inzake naleving quarantaineplicht goed, waardoor handhaving door lokale besturen mogelijk wordt. Het besluit en het decreet waaraan het uitvoering geeft, is na publicatie in het Staatsblad, is op maandag 11 januari van kracht geworden.

Er is een ontwerp protocolakkoord gemaakt ten behoeve van de lokale besturen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap zorg en gezondheid (AZG) aan de burgemeester van elke gemeente.

Om dit protocol te kunnen ondertekenen is er een advies vereist van de functionaris voor gegevensbescherming (FG). Dit advies werd toegevoegd als bijlage.

Het protocol werd ondertekend op 14 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 22/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

VLAAMS BELANG: HONDENLOOPZONE ATHENEUM

Bijkomend punt ingediend door raadslid Peter Vanaken (Vlaams Belang) op maandag 18 januari 2021 om 15.34 uur:

Project verplaatsing hondenloopzone wijk Atheneum

Burgemeester, collega’s

Onze Vlaams Belang fractie verwijst naar de gemeenteraad van 15 december 2020.

Hierin formuleerden wij een variavraag met betrekking tot de situatie van de hondenloopzone.

De voorzitter Lieven De Smet adviseerde ons deze vraag als bijkomend agendapunt te laten noteren voor een volgende gemeenteraad.

Want de inwoners in de omgeving van de hondenloopzone hebben nog steeds overlast en vele slapeloze nachten, wat op termijn ziektes kan veroorzaken.

Bij deze nogmaals onze vraag, wat is de actuele stand van zaken, voor dit nog steeds aanslepend probleem.

Alvast DANK voor jullie toelichting.

 

 

Publicatiedatum: 22/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

CD&V: HOEK AUGUST JONCKERSSTRAAT - KOPSTRAAT

Bijkomend punt ingediend door raadslid Erik Maes (CD&V) op woensdag 20 januari 2021 om 21.53 uur:

Hoek August Jonckersstraat - Kopstraat :

Het College heeft op 5 november op advies van de politie besloten om de doorstroming in de August Jonckersstraat te verbeteren. Uitvoering op het terrein is bijna drie maanden later nog steeds niet gebeurt. 

Gezien de precaire verkeerssituatie tijdens de schooldagen is het op zijn zachts gezegd ontgoochelend dat een eenvoudige ingreep zo lang op zich laat wachten. Namens onze fractie heb ik dan ook twee concrete vragen :

1.Wat is er juist nodig om een gele lijn te schilderen en een bord met parkeerverbod te plaatsen?

2.Kan het College onze ICT dienst opdracht geven om het huidige order systeem uit te breiden zodat schepenen en de inspraakdienst ten allen tijden besluiten op hun concrete uitvoering kunnen opvolgen?

 

 

Publicatiedatum: 22/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

CD&V: AKOESTISCHE DEUREN DE KAEKELAER

Bijkomend punt ingediend door raadslid Erik Maes (CD&V) op woensdag 20 januari 2021 om 21.53 uur:

Akoestische deuren de Kaekelaer

Ik schrok me een hoedje toen ik in de krant las dat het gemeentebestuur 100.000 euro betaald heeft voor nieuwe loodzware akoestische deuren. Het prijskaartje werd in augustus 2015 eerst begroot op 48.000 euro tot einde december 2019 het plots 98.000 euro werd. Ik ben absoluut geen  kenner en er zullen dus wel goede redenen zijn maar als goed huisvader wil ik namens onze fractie graag vernemen wat de meerprijs verklaart? 

 

 

Publicatiedatum: 22/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

CD&V: VRAAG KMO-RAAD

Bijkomend punt ingediend door raadslid Dieter Peeters  (CD&C) op  donderdag 21 januari 2021 om 22.22 uur:

Vraag KMO-Raad

 In het bestuursakkoord 2019-2024 lezen we volgende paragraaf:

Samen met de middenstandsvereniging maken we onze kern gezellig en aantrekkelijk zodat Schotenaren maar ook klanten van andere gemeenten graag in Schoten komen winkelen en een hapje eten.

Het was dan ook verschieten toen ik begin van dit jaar in een brief van de AMBS het volgende te lezen kreeg:

Na 83 jaar middenstandswerking heeft het gemeentebestuur ons op de knieën gedwongen in die zin, dat zijzelf een nieuwe raad in het leven gaan roepen die als ‘winkeliers-ondernemingsvereniging fungeert.

Na wat rondbellen en informeren via verschillende kanalen kwam ik te weten dat dit te maken heeft met de oprichting van een KMO-raad vanuit de gemeente.

Vanuit onze partij zijn we tevreden dat het gemeentebestuur onze Schotense middenstand en ondernemers wilt ondersteunen. Ook de financiële inspanning van de gemeente, zo’n 70.000€, is een positief element aan dit verhaal, naast de solidariteitstaks. Zeker in deze coronatijd is dat een belangrijk signaal voor de kleine zelfstandigen. Maar het wegvallen van een onafhankelijke adviesvereniging met een mooie lange staat van dienst baart ons wel zorgen.

Daarom kom ik tot de volgende vragen:

1. Wat is het concrete doel van deze KMO-raad? Waarom is deze raad nodig? Is die al opgericht?

2. Wie zetelt er in deze adviesraad? Werden er pistes onderzocht om verenigingen, zoals de AMBS, in deze raad te betrekken, net zoals dat bij andere adviesraden (jeugd, sport, …) gebeurd?

3. Hoe wordt deze solidariteitstaks geïnd en op basis van welke juridische basis?

 

 

Publicatiedatum: 22/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

CD&V: MOTIE VACCINATIEDORP

Bijkomend punt ingediend door raadslid Dieter Peeters (CD&V) op donderdag 21 januari 2021 om 22.22 uur:

Motie vaccinatiedorp

Vanuit onze partij CD&V Schoten zijn er veel bedenkingen bij “onze” vaccinatieplaats op spoor Oost. Die locatie werd vastgelegd voor onze eerstelijnszone. Vooral het feit dat heel de stad Antwerpen daar gevaccineerd zal worden, baart ons zorgen. We vrezen dat die locatie veel Schotenaren zal afschrikken om een vaccinatie te krijgen. Het lijkt ons daarom in het belang van alle Schotenaren om bij de Vlaamse regering een uitzondering aan te vragen.

Voorstel motie

Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college

- Om een brief te richten aan de Vlaamse regering waarbij voor onze Schotense inwoners de uitzondering gevraagd wordt om uit te wijken naar de vaccinatieplaats te Brasschaat.

- Om voor Schotenaren geboren voor 1946 een lokale vaccinatiemogelijkheid te organiseren

 

 

Publicatiedatum: 22/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

CD&V: CONSTRUCTIES IN VOORTUINEN

Bijkomend punt ingediend door raadslid Erik Block (CD&V) op donderdag 21 januari 2021 om 23.04 uur:

Constructies in voortuinen

Het valt me op dat er al maar meer grotere constructies in de voortuinen worden opgericht voor het stallen van oa fietsen. Dit zonder vergunning.

Het is een fenomeen dat niet enkel in onze gemeente plaats heeft.

Het lijkt me daarom noodzakelijk een kader te scheppen voor het plaatsen van dergelijke constructies door deze mee op te nemen in de herziening van de gemeentelijke parkeerverordening.

Maar om wat sneller te schakelen in deze problematiek kunnen we misschien binnen de Gemeenteraad voorafgaand reeds een beleidsvisie hiervoor opmaken waaraan aanvragen moeten voldoen om te kunnen vergunnen. Elke constructie in een voortuinstrook is immers vergunningsplichtig.

Dergelijke beleidsvisie kunnen we op korte termijn realiseren.

Daarom stel ik graag een eerste aanzet voor ter bespreking in de volgende raadscommissie ruimtelijke ordening.

Voorstel:

CONSTRUCTIES IN DE VOORTUINSTROOK

De gemeente wil de voortuinen graag zoveel mogelijk groen houden en zoveel mogelijk stimuleren om ze groen(er) te maken.

De gemeente streeft ernaar om de oppervlakte van de verhardingen beperkt te houden zodat het hemelwater voldoende ruimte heeft om te infiltreren in de bodem.

Hoe meer verhardingen in de voortuin hoe minder plaats voor groenaanleg, wat nadelig is voor de beeldkwaliteit van de straat en de omgeving, en het groene karakter van de gemeente. Een voortuin moet als tuin aangelegd worden en ook als zodanig behouden blijven.

Eveneens wil de gemeente het gebruik van zacht verkeer stimuleren, het handig kunnen stallen van fietsen en scooters kan hier een bijdrage toe leveren. En de mogelijkheid bieden afvalzakken / -containers proper en veilig te kunnen stallen.

Verhardingen in de voortuin zijn enkel beperkt toegelaten in functie van de noodzakelijke toegangen tot de voordeur en de autostaanplaats (garage, carport of open lucht). Waar mogelijk wordt er naar gestreefd de toegang tot de autostaanplaats en de voordeur gecombineerd aan te leggen zodat de verharde oppervlakte tot een minimum herleid kan worden.

Het overige gedeelte van de oppervlakte van de voortuin dient onbebouwd en onverhard te blijven en voorzien te worden van streekeigen groen in volle grond.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan kleine constructies toestaan zoals een fietskast of -berging om fietsen en/of scooters diefstalveilig en overdekt te stallen of afvalcontainers en PMD zakken verborgen weg te zetten.

Voor het plaatsen van deze kleine constructies in de voortuinstrook is een Omgevingsaanvraag verplicht. De aanvraag voor het plaatsen van een constructie dient gemotiveerd te worden.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de aanvraag weigeren omwille van de goede plaatselijke ruimtelijke ordening en verkeerstechnische redenen, of om reden van verkeersveiligheid.

 

Stallingen voor fietsen, scooters, afvalcontainers en PMD zakken

1: Voorwaarden

Onverminderd de toepassing van de geldende voorschriften van BPA’s, RUP’s, verkavelingsvoorschriften, de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de gemeentelijke parkeerverordening kan het College van Burgemeester en schepenen kleine constructies in voortuinstroken toestaan voor het bergen van fietsen, scooters, PMD zakken en afvalcontainers (of een combinatie daarvan) onder de volgende voorwaarden:

1.1 Voor wie:

             Eén- en meergezinswoningen

             Gesloten- en halfopen bebouwing

1.2 Wat:

             Constructies voor het stallen van fietsen of scooters

             Constructies voor het plaatsen van PMD zakken en afvalcontainers

             Of een combinatie van beiden

1.3 Waar:

             Op minstens één meter van de voorgevel als de constructie geheel of gedeeltelijk voor een raam staat of tegen de voorgevel als het voor een gesloten geveldeel staat

             Op minimum 0.50m van de zijdelingse perceelsgrens of op de zijdelingse perceelsgrens mits schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar

             Op minstens 0.50m van de grens met de openbare weg (rooilijn)

1.4: Afmetingen:

             Oppervlakte: maximum 1/3 van de voortuinstrook (excl. noodzakelijke toegangen) met een maximum oppervlakte van 8m²

             Hoogte: maximum 1,50m

1.5 Uitzicht:

             Toegang tot de constructie gekoppeld aan de oprit of toegangspad naar de voordeur

             Verzorgd uitzicht met duurzame en esthetische materialen: constructie in hout of metaal uitgevoerd

             Geïntegreerd in de voortuinaanleg

             Het type en de inplanting van de constructie is in harmonie met het straatbeeld

             Geen opvallende constructies

             De constructie is neutraal, mag geen reclame of andere tekst en afbeeldingen bevatten en is onverlicht

             De constructie wordt maximaal onttrokken van het zicht vanop de openbare weg door aanplantingen in volle grond over een diepte van 0.50m vanaf de rooilijn

             Verhardingen in waterdoorlatende materialen

 

 

Publicatiedatum: 22/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

GROEN: PREMIE VERWIJDERING ASBEST

Bijkomend punt ingediend door raadslid Olivier Coppens (Groen) op donderdag 21 januari 2021 om 19.47 uur:

Premie verwijdering asbest

Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe Vlaamse premies voor het verwijderen van asbest toepassingen in woningen, scholen en zorginstellingen. De minister wil inzetten op het asbestveilig maken van Vlaanderen. Er gaat 84 miljoen euro naar een premie voor wie zijn gevel of dak isoleert en tegelijk ook asbest toepassingen laat verwijderen. Daarnaast wordt er 40 miljoen vrijgemaakt voor scholen en zorginstellingen. Een deel van deze premies zouden gebruikt kunnen worden door de lokale besturen om bijvoorbeeld vellig opbergmateriaal aan de burgers ter beschikking te stellen of een ophaling aan huis te voorzien. Ook beschermingsmateriaal om het verwijderen mogelijk te maken zou de gemeente ter beschikking kunnen stellen met deze premie. Asbest is een gevaarlijk goedje uit de bouwsector van het verleden. Wij raden Schotenaren niet aan het zelf op te pakken, professionals kunnen dit waarschijnlijk veiliger.

Vanaf 2022 zal bij de verkoop van een woning een asbestinventaris verplicht worden. In 2032 zal elk gebouw hierover moeten beschikken, ongeacht of er een verkoop op til staat.

Groen Schoten hoopt dat de gemeente mee haar schouders wil zetten onder een asbestvrij Vlaanderen. Vandaar volgende vragen:

 Hoe werkt de asbest afvalverwerking in onze gemeente? Is er een manier van ophaling aan huis zoals grofvuil? Of is het enkel zelf op het containerpark af te leveren?

 Kan je gespecialiseerd verpakkings- en beschermingsmateriaal bestellen bij gemeente Schoten, zoals als toepassing voorzien in deze premies? Wij roepen wel op om steeds voorzichtig te zijn.

 Heeft de gemeente zicht op hoe groot de asbest afvalberg in Schoten nog is? Over welke grootteorde we spreken in onze Schotense woningen en gebouwen.

 Hoe wil de gemeente meehelpen aan het asbestvrij maken van Vlaanderen?

 Hoe gaan we Schotenaren aansporen er werk van te maken? En hen ondersteunen/informeren?

 Hebben wij al een asbestinventaris voor de eigen gebouwen/ons patrimonium? Indien niet, zou daar werk van gemaakt kunnen worden?

 

 

Publicatiedatum: 22/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

GROEN: HERVORMING REGIO'S

Bijkomend punt ingediend door raadslid Maya De Backer (Groen) op donderdag 21 januari 2021 om 23.27 uur:

Hervorming regio's - wat betekent dit voor Schoten

De Vlaamse regering heeft een nieuwe indeling van regio's ontworpen.

Deze zijn ondertussen ter debat voorgelegd aan de burgemeesters.

Het lijkt ons zinvol om een terugkoppeling op de gemeenteraad te brengen.

 Hoe staat het bestuur t.o.v. voorgestelde indeling van Schoten in regio Antwerpen?

 Wat zal voor ons het effect zijn op de bestaande intercommunale samenwerkingsverbanden en zones (politiezone, eerstelijnszone, vervoersregio, ...)

 Zijn er gevolgen voor de autonomie van onze gemeente?

 Heeft deze indeling voordelen voor het spanningsveld dat er soms is tussen stad en rand?

 Zijn er andere belangrijke gegevens omtrent de regiovorming die deze raad moet weten?

 

 

Publicatiedatum: 22/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

GROEN: RED DE EGEL MET EEN EGELWEGEL

Bijkomend punt ingediend door raadslid Olivier Coppens (Groen) op donderdag 21 januari 2021 om 19.47 uur:

Red de egel met een egelwegel

Via het project ‘Egelstraat’ wil Natuurpunt de Vlaming en de tuineigenaar bewust maken van het belang van tuinen voor de overleving van de egel in Vlaanderen. Jaarlijks sterven 250.000 egels in Vlaanderen in het verkeer. In de deelnemende gemeenten krijgt iedereen die een Egelwegel maakt een Egelwegelbordje. Zo is het voor iedereen duidelijk dat deze doorgang vrij dient te worden gehouden.

Indien meerdere egelwegeltjes elkaar opvolgen spreken we van een heuse egelstraat.

Schoten is nog geen deelnemende gemeente. Is het mogelijk ons hierop in te schrijven en het project mee te ondersteunen via de promokanalen?

Link naar het project: https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-word-je-een-egelstraat#deelnemendegemeentes

 

 

Publicatiedatum: 22/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

GROEN: BOUWPLANNEN METROPOOLSTRAAT EN LIEBIGLAAN

Bijkomend punt ingediend door raadslid Peter Arnauw (Groen) op donderdag 21 januari 2021 om 13.36 uur:

Bouwplannen tussen Metropoolstraat en Liebiglaan.

Graag hadden we meer info verkregen over de bouwaanvraag van KMO-units aan de Metropoolstraat. Wij weten dat er grote nood is aan bijkomende KMO-ruimte, dus zijn in principe akkoord dat dat hier wordt voorzien, maar eigenlijk is dit een echte industriezone. Hier wordt dus afgeweken van een heleboel plannen: het gewestplan, het GRS en het ENA. Daarom deze vraag: waarom wordt dit punt niet aan de GECORO en een commissie RO voorgelegd? Oké, dit is een bouwaanvraag en geen verkavelingsaanvraag, maar er wordt wel wegenis aangelegd, en het heeft een serieuze impact op de omgeving. Van zodra zulks een ruimtelijke plannen impact hebben op de ruimere omgeving was het in het verleden wel de gewoonte om die ook voor te leggen aan GECORO en een commissie RO.

Bovendien vinden we het spijtig dat er niet van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om een fietsdoorsteek te voorzien. Kan dit alsnog voorgesteld worden aan de ontwikkelaar?

 

 

Publicatiedatum: 22/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JANUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN BESLOTEN VERGADERING

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021