Gemeente Schoten

Zitting van 29 MAART 2021

Van 19:30 tot 22:56 uur.

online

 

Aanwezig:

Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Jack Vissers, korpschef.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Piet Bouciqué, raadslid.

Vanaf punt 30 verlaat raadslid Kurt Vermeiren de vergadering.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

De gemeenteraad heeft de notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 22 februari 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AKTENAME GOEDKEURING POLITIEREKENING 2019

De gemeenteraad heeft akte genomen van het besluit d.d. 3 november 2020, van de gouverneur van de provincie Antwerpen houdende goedkeuring met opmerking van de jaarrekening 2019, zijnde de balans op 31 december 2019 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2019 van de politiezone Schoten.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: WIJK H - ZONALE GELDIGHEID TONNAGEBEPERKING MAXIMUM 3,5 TON

De gemeenteraad heeft het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer goedgekeurd i.v.m. het invoeren van een zonale geldigheid tonnagebeperking maximum 3,5 ton in de wijk H.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: WIJK ATHENEUM - ZONALE GELDIGHEID TONNAGEBEPERKING MAXIMUM 3,5 TON

De gemeenteraad heeft het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer goedgekeurd i.v.m. het invoeren van een zonale geldigheid tonnagebeperking maximum 3,5 ton in de wijk Atheneum.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: WIJK AMERLO - ZONALE GELDIGHEID TONNAGEBEPERKING MAXIMUM 3,5 TON

De gemeenteraad heeft het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer goedgekeurd i.v.m. het invoeren van een zonale geldigheid tonnagebeperking maximum 3,5 ton in de wijk Amerlo.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

VERORDENING CONFORMITEITSATTESTEN

De gemeenteraad heeft de aangepaste gemeentelijke verordening op de conformiteitsattesten goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

BROWNFIELDCONVENANT GOSSELIN

De gemeenteraad besluit om afvaardiging te sturen naar de eerstvolgende stuurgroepvergadering van BFC nt 126 Antwerpen-Gosselin.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

NOMINATIEVE TOELAGEN 2021

De gemeenteraad heeft de lijst met de nominatieve toelagen 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AFVAL RECYCLAGEPARK: VERWERKING EN AFVOERTRANSPORT - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De gemeenteraad heeft het bestek met nr. 2020-178-A transport en verwerking fracties recyclagepark en de de raming goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

LEVEREN VAN HERSTELLINGSMATERIALEN OP VOORRAAD AAN DIENST DER WERKEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De gemeenteraad heeft het bestek en de raming voor de opdracht “Leveren van herstellingsmaterialen op voorraad aan Dienst der Werken” goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

PERIODIEKE POETS GEBOUW BEGLAZING GEMEENTE SCHOTEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De gemeenteraad heeft het bestek en de raming voor de opdracht “Periodieke poets gebouw beglazing Gemeente Schoten” goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AGB - AANPASSING WERKINGSSUBSIDIES I.K.V. COVID-19

De gemeenteraad heeft de werkingssubsidie ingevolge COVID-19 aan AGB Schoten goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

SUBSIDIES 2021 CULTUUR-, SPORT- EN WIJKVERENIGINGEN

De gemeenteraad beslist om voor de toelagen voor sportverenigingen, wijkverenigingen en socio-culturele verenigingen voor 2021 hetzelfde bedrag te betalen als in 2020 (behoudens de toen éénmalige subsidie in het kader van het corona-noodfonds) en hiervoor geen bewijslast op te vragen behalve een controle door de begeleidende diensten dat de verenigingen nog actief zijn.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK - VERVANGING LID

De gemeenteraad heeft Jan Smeele (CD&V) aangesteld als afgevaardigde voor de beheerraad van de bibliotheek ter vervanging van Catharina Van Osta (CD&V).

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

RAADSCOMMISSIE RO, PATRIMONIUM & HUISVESTING - AANSTELLING VOORZITTER

De gemeenteraad heeft raadslid Pieter Gielis aangesteld als voorzitter van de raadscommissie ruimtelijke ordening, patrimonium en huisvesting.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

RAADSCOMMISSIE FINANCIËN & PERSONEEL - AANSTELLING VOORZITTER

De gemeenteraad heeft Kris Oversteyns aangesteld als voorzitter van de raadscommissie financiën en personeel.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

RAADSCOMMISSIE SAMENLEVEN - AANSTELLING VOORZITTER

De gemeenteraad heeft Lieven De Smet aangesteld als voorzitter van de raadscommissie samenleven.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AFVAARDIGING EERSTELIJNSZONE NOORD ANTWERPEN

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de afvaardiging van voorgedragen personen van lokaal bestuur Schoten om te zetelen in de zorgraad, zijnde het bestuursorgaan en de algemene vergadering van Eerstelijnszone Noord Antwerpen en dit voor de cluster "lokaal bestuur".

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

PROMOTIE VAN HANDEL, HORECA EN DIENSTEN - TOETREDING EN SAMENWERKING VZW SCHOTEN ONDERNEEMT

De gemeenteraad heeft beslist om als effectief lid toe te treden tot een vzw op grond van artikel 386 van het decreet over het lokaal bestuur, en heeft daartoe goedkeuring gehecht aan de statuten van de vzw en de samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten tussen de gemeente Schoten en de vzw.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

VLAAMS BELANG: VOORSTEL OPTIMALISATIE VERKEERSTRAFIEK HORSTEBAAN SCHOTEN

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Peter Vanaken (Vlaams Belang) ingediende bijkomend punt "Voorstel optimalisatie Horstebaan Schoten".

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

VLAAMS BELANG: VERPLAATSING VAN DE BRADERIJ NAAR HET NAJAAR

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Tommy Van Look (Vlaams Belang) ingediende bijkomend punt "Verplaatsing van de braderij naar het najaar".

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

CD&V: BEHEERGROEP BONTE HANEK

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Erik Block (CD&V) ingediende bijkomend punt "Beheergroep Bonte Hanek".

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

CD&V: PARKEERPROBLEMATIEK PARK VAN VORDENSTEIN

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Erik
Block (CD&V) ingediende bijkomend punt "Parkeerproblematiek park van Vordenstein".

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GROEN: TERRAS SALT &SUGAR

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Peter Arnauw (Groen) ingediende bijkomend punt "Terras Salt &Sugar".

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GROEN: PIJPLEIDINGEN DOOR SCHOTEN

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Peter Arnauw (Groen) ingediende bijkomend punt "Pijpleidingen door Schoten".

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GROEN: PERSONEELSBELEID: WIJZIGING ORGANOGRAM

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Peter Arnauw (Groen) ingediende bijkomend punt "Personeelsbeleid: wijziging organogram".

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GROEN: TOEKOMST POLITIE SCHOTEN

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Maya De backer (Groen) ingediende bijkomend punt "Toekomst politie Schoten ".

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GROEN: OPVOLGING RADICALISME

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Maya De Backer (Groen) ingediende bijkomend punt "Opvolging radicalisme".

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

MONDELINGE VRAGEN

De gemeenteraad heeft akte genomen van de mondelinge vragen.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

TOEKENNING VERGOEDING NA ARBEIDSONGEVAL

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de toekenning van een vergoeding blijvende arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021