Gemeente Schoten

Zitting van 29 MAART 2021

Om 19:30 uur.

online

 

Verwacht:

Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

De gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de vorige openbare vergadering van de gemeenteraad goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AKTENAME GOEDKEURING POLITIEREKENING 2019

De gemeenteraad van 28 mei 2020 stelde de rekening van 2019 van de politiezone vast. Deze rekening werd bij besluit van 3 november 2020 door de provinciegouverneur goedgekeurd.

De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van de goedkeuring van de rekening 2019 van de politiezone.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AANVULLEND REGLEMENT POLITIE

De Zandstappenstraat, Nationale Werf en Fluitbergstraat behoren tot de wijk H. Deze wijk ligt in de bebouwde kom en maakt deel uit van een zone 30 waarbij voertuigen tot maximum 3,5 ton mogen parkeren.

Er wordt voorgesteld om in de zone geen voertuigen toe te laten waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton. Om deze voertuigen de mogelijkheid te geven om te laden en te lossen, wordt er aan de zoneborden 'uitgezonderd laden en lossen' toegevoegd.

De gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AANVULLEND REGLEMENT POLITIE

De Boekweitstraat, Korte Kopstraat, August Jonckersstraat, Thuretstraat, Lodewijk Janssensstraat, Emiel Blangenoisstraat, Rosveldstraat, Merelstraat, Lijsterstraat en Tarwestraat behoren tot de wijk Atheneum. Deze wijk ligt in de bebouwde kom en maakt deel uit van een zone 30.

Er wordt voorgesteld om in de zone geen voertuigen toe te laten waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton. Om deze voertuigen de mogelijkheid te geven om te laden en te lossen, wordt er aan de zoneborden 'uitgezonderd laden en lossen' toegevoegd .

De gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AANVULLEND REGLEMENT POLITIE

De Amerlolaan, Wijngaardlaan, Louis Vervoortlaan en Asbroeklaan behoren tot de wijk Amerlo. Deze wijk ligt in de bebouwde kom. Amerlolaan en Wijngaardlaan maken deel uit van een zone 30. Louis Vervoortlaan en Asbroeklaan maken deel uit van een woonerf.

Er wordt voorgesteld om in de zone geen voertuigen toe te laten waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton. Om deze voertuigen de mogelijkheid te geven om te laden en te lossen, wordt er aan de zoneborden 'uitgezonderd laden en lossen' toegevoegd .

De gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

VERORDENING CONFORMITEITSATTESTEN

Op 26 november 2020 keurde de gemeenteraad de verordening conformiteitsattesten goed. Vooraleer deze in werking kan gaan, moet de Vlaamse minister van wonen de verordening goedkeuren. Op 1 maart 2021 werd de gemeentelijke verordening slechts voorwaardelijk goedgekeurd door de minister.

Op vraag van de Vlaamse regering moet de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 1 van de verordening aangepast worden zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is.

Artikel 1 van de gemeentelijke verordening wordt als volgt aangepast overeenkomstig de opmerkingen van de minister:

Deze verplichting wordt vanaf 2021 gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de huurwoning:

vanaf 1 januari 2021: woningen van 50 jaar en ouder

vanaf 1 januari 2026: woningen van 40 jaar en ouder

vanaf 1 januari 2029: woningen van 30 jaar en ouder.

De gemeenteraad wordt gevraagd om de aangepaste gemeentelijke verordening op de conformiteitsattesten goed te keuren en opnieuw aan de bevoegde minister ter goedkeuring voor te leggen.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

BROWNFIELDCONVENANT GOSSELIN

Tijdens de zitting van 28 februari 2017 van het college van burgemeester en schepenen werd besloten om te participeren aan het brownfieldconvenant "Gosselin".

De plechtige ondertekening heeft echter niet geleid tot een vraag tot mandaat, en de zittingen werden verder op technisch vlak opgevolgd door de toenmalige milieudeskundige Jorg Helsen.

Hierdoor werd er nooit gedacht aan een officiële afvaardiging, en daardoor werd bij de start van de nieuwe legislatuur ook vergeten om deze vertegenwoordiging over te brengen naar een schepen uit de nieuwe legislatuur. Dit hiaat moeten we oplossen gezien het belang van dit brownfieldconvenant voor de ruimtelijke- en milieuontwikkelingen, werkgelegenheid en industriële realisatie van voorheen verontreinigde gronden.

Dit hiaat heeft nooit eerder tot problemen geleid, gezien de techniciteit van de redelijk informele besprekingen en het feit dat er nooit tot stemmingen moest worden overgegaan.

Op 12 februari 2021 pas werden we voor de eerste maal op de hoogte gebracht dat de gronden van de voormalige INZA-site ofte Milcobel zal worden aangekocht door Gosselin, waardoor zich nieuwe opportuniteiten inzake brownfieldontwikkeling voordoen.

Daarom is er een formele afvaardiging aangewezen voor de stuurgroepvergaderingen.

Directe aanleiding tot de organisatie van deze stuurgroep is een gemotiveerd verzoek tot uitbreiding dat van Gosselin werd ontvangen.

Een uitbreiding van het projectgebied is mogelijk mits dit past in de doelstellingen van het brownfieldconvenant én mits alle partijen in het convenant hun akkoord geven. Er dient hiertoe een addendum opgemaakt te worden dat door alle partners moet ondertekend worden.

De gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger (en een plaatsvervangend vertegenwoordiger) af te vaardigen in de stuurgroep BFC nummer 126 Antwerpen-Gosselin.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

NOMINATIEVE TOELAGEN 2021

De gemeenteraad wordt verzocht de lijst met nominatieve toelagen 2021 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AFVAL RECYCLAGEPARK: VERWERKING EN AFVOERTRANSPORT

De huidige meerjarencontracten voor verwerking en transport van afvalfracties recyclagepark i.v.m. harde kunststoffen, bouw- & sloopafval en afvalhout verlopen uiterlijk 30 augustus 2021 en dienen derhalve opnieuw te worden aanbesteed voor een nieuwe periode van 48 maanden.

De gemeenteraad wordt gevraagd het bestek en de gunningswijze van deze aanbesteding goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

LEVEREN VAN HERSTELLINGSMATERIALEN

Deze aanbesteding beoogt de afname op afroep van herstellingsmaterialen en gereedschappen op voorraad voor dienst der werken over 4 gescheiden percelen en gebaseerd op een meerjarige overeenkomst gedurende 48 maanden. Doel is om de regelmatige afname van deze onderdelen te garanderen aan constante en onderhandelde voorwaarden.

De gemeenteraad wordt gevraagd het bestek en de gunningswijze voor deze aanbesteding goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

PERIODIEKE POETS GEBOUW BEGLAZING GEMEENTE SCHOTEN

Huidig raamcontract voor poets van gebouwbeglazing loopt af na eerste kwartaal 2021. Deze openbare aanbesteding beoogt de gunning op basis van marktmededinging van een nieuwe raamovereenkomst met looptijd 48 maanden voor beglazing poets bij de gebouwen van de gemeente, OCMW, AGB.

De gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden en gunningswijze van deze aanbesteding goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AGB - AANPASSING WERKINGSSUBSIDIES I.K.V. COVID-19

Als autonoom gemeentebedrijf wordt het winstoogmerk beoordeeld. Uit een nieuwe circulaire 2021/C/8 van 5 februari 2021 blijkt dat dit winstoogmerk structureel moet zijn en onafhankelijk van toevallige gebeurtenis. COVID-19 is aangeduid als een toevallige gebeurtenis, maar zorgt bij AGB voor minder inkomsten. Deze minder inkomsten zullen gedeeltelijk gecompenseerd worden door het optrekken van de werkingstoelage van 0 euro naar 187.651,32 euro. De toekenning of betaalbaarstelling dient te gebeuren voor 31 maart 2021.

De gemeenteraad wordt gevraagd de werkingssubsidie 1ste semester 2021 ingevolge COVID-19 aan AGB Schoten goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

SUBSIDIES 2021 CULTUUR, SPORT EN WIJKEN

Gedurende het bijna volledige jaar 2020 en ondertussen ook al een deel van 2021 worden onze verenigingen gehinderd in hun werking door de covid-19-crisis. In 2020 werden deze verenigingen extra ondersteund via het noodfonds van de Vlaamse regering. Ook in 2021 willen wij hen ondersteunen en wel door hen een volwaardige toelage uit te betalen op basis van de voorziene budgetten en de uitbetalingen van 2020 en 2019 ongeacht de werking die zij al dan niet konden ontplooien in 2020 en/of 2021.

Dit voorstel betreft verenigingen die een werkingstoelage krijgen via het reglement socio-culturele verenigingen. Daarnaast ook de wijk- en sportverenigingen waarvoor wij dit jaar geen vernieuwing van het reglement voorleggen maar dit besluit laten gelden als basis voor uitbetaling.

Wij vroegen hiervoor ook advies aan cultuurraad, sportraad en SAR (senioren adviesraad). Seniorenverenigingen worden gesubsidieerd op basis van het reglement socio-culturele subsidies.

De gemeenteraad wordt gevraagd de toelagen voor sportverenigingen, wijkverenigingen en socio-culturele verenigingen voor 2021 hetzelfde bedrag te betalen als in 2020 (behoudens de toen éénmalige subsidie in het kader van het corona-noodfonds) en hiervoor geen bewijslast op te vragen behalve een controle door de begeleidende diensten dat de verenigingen nog actief zijn.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK - VERVANGING LID

Catharina Van Osta nam ontslag uit de gemeenteraad en moet daarom ook vervangen worden in de beheerraad van de bibliotheek. CD&V draagt Jan Smeele voor als haar vervanger.

De gemeenteraad wordt gevraagd deze voordracht goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

RAADSCOMMISSIE RO, PATRIMONIUM & HUISVESTING

De raadscommissie ruimtelijke ordening, patrimonium en huisvesting draagt Pieter Gielis voor als voorzitter. Deze voordracht moet nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad zoals voorzien in artikel 30 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Toezicht bepaalt dat dit gebeurt bij geheime stemming.

De gemeenteraad wordt gevraagd raadslid Pieter Gielis aan te stellen als voorzitter van de raadscommissie ruimtelijke ordening, patrimonium en huisvesting.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

RAADSCOMMISSIE FINANCIËN EN PERSONEEL

De raadscommissie financiën en personeel draagt Kris Oversteyns voor als voorzitter. Deze voordracht moet nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad zoals voorzien in artikel 30 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Toezicht bepaalt dat dit gebeurt bij geheime stemming.

De gemeenteraad wordt gevraagd raadslid Kris Oversteyns aan te stellen als voorzitter van de raadscommissie financiën en personeel.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

RAADSCOMMISSIE SAMENLEVEN

De raadscommissie samenleven draagt Lieven De Smet voor als voorzitter. Deze voordracht moet nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad zoals voorzien in artikel 30 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Toezicht bepaalt dat dit gebeurt bij geheime stemming.

De gemeenteraad wordt gevraagd raadslid Lieven De Smet aan te stellen als voorzitter van de raadscommissie samenleven.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AFVAARDIGING EERSTELIJNSZONE NOORD ANTWERPEN

Bij de vorming van Eerstelijnzone (ELZ) Noord Antwerpen werd Veronique d'Exelle afgevaardigd voor een vertegenwoordiging in de cluster lokaal bestuur in het bestuursorgaan en de algemene vergadering van de zorgraad.

Melissa van der Spurt zal de plaats innemen van Veronique d'Exelle in het bestuursorgaan. Veronique d'Exelle zal een plaats behouden in de algemene vergadering. Inge Ledoux zal - wegens interne verschuivingen - het lokaal bestuur niet meer vertegenwoordigen voor de cluster zorg en welzijn, maar wel voor de cluster lokaal bestuur en dit vanuit de algemene vergadering.

De gemeenteraad, die bevoegd is om een afvaardiging te benoemen voor de cluster lokaal bestuur, wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

PROMOTIE VAN HANDEL, HORECA EN DIENSTEN: VZW

Op 11 maart 2021 vond de oprichtings- en stichtingsvergadering plaats van de vereniging zonder winstoogmerk "vzw Schoten onderneemt" door lokale handelaars van Schoten.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om:

- samen te werken met lokale handelaars te Schoten, en daartoe toe te treden als effectief lid tot de vzw volgens artikel 386 van het decreet over het lokaal bestuur, en daartoe de statuten van deze vzw goed te keuren;

- een vertegenwoordiger aan te duiden voor vertegenwoordiging van de gemeente Schoten in de algemene vergadering van de vzw, samen met de bevoegde ambtenaar, als bestuurders binnen het bestuursorgaan van de vzw;

- goedkeuring te hechten aan de voorliggende samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten tussen de gemeente Schoten en de vzw.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

VLAAMS BELANG: OPTIMALISATIE VERKEERSTRAFIEK

Bijkomend punt ingediend door raadslid Peter Vanaken (Vlaams Belang) op 19 maart 2021 om 14.33 uur:

Voorstel optimalisatie verkeerstrafiek Horstebaan Schoten.

Geachte burgemeester, schepenen en collega’s.

24 februari 2021 zal voor Schoten altijd een aangrijpende droevige dag blijven.

Het verdriet welke Schoten deelde, was hopelijk een hartverwarmende steun voor alle familieleden en betrokkenen.

Beste collega’s laten wij “samenwerken” zodat er geen soortgelijke verschrikkelijke berichten nog zullen volgen.

Bij deze doen wij een ernstige oproep aan de regering, niet de federale, niet de Vlaamse, maar wel die van Schoten!

Het college MOET op zeer korte termijn de gevaarlijke Horstebaan aanpakken met duidelijke verbeteringen.

In bijlage zenden wij u ons voorstel, welk te realiseren is op korte termijn en dit ten laatste 1 september 2021.

De start van het nieuwe schooljaar.

Overzicht werken :

1.verwijderen van alle verkeersborden 70km en vervangen door borden van 50km.

(in beide richtingen vanuit de Kopstraat en vanuit de Bredabaan)

(in totaal gaat dit over 8 nieuwe borden van 50km)

(het mag geen excuus zijn dat de snelheid 70km/uur moet blijven, want over dit traject is er maar 35 sec.winst)

2.ter hoogte van kruispunt Horstebaan – Amerlolaan plaatsen van :

2.1.verkeerslicht met sensoren.

2.2.hoge drempel plaatsen voorzien van zebrapad + 30km.

3.ter hoogte van kruispunt Horstebaan – Peerdsbosbaan plaatsen van :

3.1.zebrapad + 30km

4.ter hoogte van speelplein Den Horst plaatsen van :

4.1.hoge drempel plaatsen voorzien van zebrapad + 30km

5.ter hoogte van uitgang voetpad wijk De List via oversteek naar Carrefour plaatsen van:

5.1.zebrapad (hier wachten de inwoners van wijk de List al meer 30 jaar op !)

Geachte schepenen, als laatste punt wil onze Vlaams Belang fractie nogmaals verwijzen naar de

gemeenteraad van 12 september 2019 “jawel 2019” agendapunt 57.

Dit in verband met de verkeersveiligheid kruispunt Vordenstein – Constant Neutjensstraat – Sint Cordula.

Tot heden is aan ook aan deze gevaarlijke oversteekplaats voor kinderen geen verbetering aangebracht.

Het bestuur ging deze situatie bekijken ?

Na bijna twee jaar kijken, is er enkel een octopuspaal geplaatst !

Waar blijft hier een veilig zebrapad ?

Hoe krijgen de kinderen vanuit de Constant Neutjensstraat bescherming ?

De auto’s vanuit het centrum snijden de bocht af naar de straat Constant Neutjensstraat!

Hoe kan je met de fiets vanuit Sint Cordula veilig naar de Constant Neutjensstraat ?

Wij hopen samen met vele Schotenaren, dat deze plaats geen volgende aanleiding zal worden

voor een droevige dag.

Alvast DANK voor jullie toelichting en aanpak op korte termijn.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

VLAAMS BELANG: VERPLAATSING VAN DE BRADERIJ

Bijkomend punt ingediend door raadslid Tommy Van Look (Vlaams Belang) op 22 maart 2021 om 10.36 uur:

Verplaatsing van de braderij naar het najaar.

Geachte Burgemeester, Schepenen en Raadsleden,

De coronapandemie blijft de actualiteit en het sociale, culturele en gemeenschapsleven beheersen.

In het vooruitzicht van de jaarlijkse zomeractiviteiten in onze gemeente stelt onze fractie voor de jaarlijkse braderij, een volksfeest voor de hele Schotense gemeenschap, te verschuiven naar het najaar.

Door de laksheid van onze federale regering ziet het er naar uit dat we tegen juni nog niet allen gevaccineerd zullen zijn. Vandaar deze vraag om de braderij te verplaatsen naar de maand september mits de coronamaatregelen het toelaten. Voor onze Schotense burgers zou dit niet alleen duidelijkheid scheppen maar dit zou ook vooruitzichten geven voor onze beproefde lokale middenstand.

Onze fractie dankt u bij voorbaat voor een vlotte afhandeling en agendering,

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

CD&V: BEHEERGROEP BONTE HANEK

Bijkomend punt ingediend door raadslid Erik Block (CD&V) op 23 maart 2021 om 23.22 uur:

Beheergroep Bonte Hanek.

Naar aanleiding van een klacht bij het Agentschap Binnenlands bestuur van een inwoner van de wijk De List i.v.m. het domein Bonte Hannek die behandeld werd op het College van 4 maart j.l. wil ik hierbij mijn voorstel herhalen van op de Gemeenteraad van 28 februari 2019.

Het voorstel hield in om een beheergroep op te richten bestaande uit vertegenwoordigers van bv de gemeente, de beheerder (ANB), de wijkvereniging De List, de GNOP-commissie, de Milieuraad en het Regionaal Landschap de Voorkempen. Ongeveer naar analogie met De vrienden van Vordenstein.

Bedoeling is de Bonte Hannek als een gezamenlijk gedragen project te beheren.

Volgens de klager en verschillende andere inwoners van de wijk werden er onlangs “massaal” kapwerken uitgevoerd. Ik ga daar zelf geen uitspraken over doen, maar kan wel begrijpen dat mensen kunnen schrikken van de soms drastische werken van ANB. Ook in de rest van Vlaanderen worden deze al wel eens in vraag gesteld.

Een gezamenlijk beheer, en zeker alvast een goede communicatie, zou misschien heel wat toekomstige frustratie kunnen voorkomen. 

Daarom terug het eerdere voorstel voor het oprichten van een beheergroep. 

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

CD&V: PARKEERPROBLEMATIEK PARK VAN VORDENSTEIN

Bijkomend punt ingediend door raadslid Erik Block (CD&V) op 23 maart 2021 om 23.22 uur:

Parkeerproblematiek park van Vordenstein.

Uiteraard zijn we zeer blij met de verkiezing van het mooie Vordensteinpark tot één van de mooiste parken ter wereld. En dat het park nu massaal wordt bezocht. 

Maar dit succes heeft ook een keerzijde. 

We ontvingen vanuit de wijk 2PK verschillende klachten over het wildparkeren in de wijk door bezoekers aan het park. 

Werd dit reeds besproken met de lokale politie en ANB? En zijn er reeds oplossingen in de maak?

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GROEN: TERRAS SALT &SUGAR

Bijkomend punt ingediend door raadslid Peter Arnauw (Groen) op 23 maart 2021 om 23.48 uur + 24 maart om 22.23 uur:

Terras Salt &Sugar.

Dit punt is door ons op het agenda van de commissie R.O. van 23/3 gezet maar niet meer besproken geweest; de stukken die we nagestuurd kregen, geven wel een gedeeltelijk beeld van de situatie, maar toch hadden we graag een korte toelichting van de schepen. Concreet willen we weten: was de huidige huurder voor het begin van zijn huurperiode op de hoogte gebracht van het feit dat het terras mogelijk niet vergund zou kunnen worden? Was hij op de hoogte van de historiek met de buur?

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GROEN: PIJPLEIDINGEN DOOR SCHOTEN

Bijkomend punt ingediend door raadslid Peter Arnauw (Groen) op 23 maart 2021 om 23.48 uur:

Pijpleidingen door Schoten.

De geplande pijpleidingen van de haven naar Duitsland worden mogelijk door Schoten gelegd. Principieel is vervoer door pijpleidingen een goede zaak, maar hier wordt een corridor van 45m breed voorzien. De ruimtelijke impact is voor onze gemeente groot, vooral de impact naar de natuurgebieden waar ze doorgelegd worden, is enorm. Enkele vragen:

-Welke houding zal Schoten innemen in dit dossier?

-Zal er gevraagd worden om door de waardevolle groengebieden deze zone te versmallen?

-Zal gevraagd worden te bundelen met de reeds bestaande pijpleidingsbundel, waardoor een heel groot deel van het Amerlobos, domein Calesberg en het Zurkelbos verloren gaat? Wetende dat hier eeuwenoude eiken staan?

-Is er inspraak mogelijk van de bevolking; is er toelichting naar de bevolking nodig?

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GROEN: PERSONEELSBELEID: WIJZIGING ORGANOGRAM

Bijkomend punt ingediend door raadslid Peter Arnauw (Groen) op 23 maart 2021 om 23.48 uur:

Personeelsbeleid: wijziging organogram.

Bijkomend agendapunt ingediend door Groen, CD&V en Vooruit

Artikel 161 van het decreet lokaal bestuur zegt het volgende: “De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast.

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.” Dat betekent dus concreet dat alle fundamentele wijzigingen aan dit schema eerst hier op de gemeenteraad moeten passeren.

Dat lijkt symboliek, maar is meer dan dat. Het is voor heel ons personeelskader ook een bewijs dat onze gemeente werkt volgens de correcte procedures. Correcte procedures geven de noodzakelijke zekerheid en stabiliteit voor onze werknemers.

We schrokken daarom op de voorlaatste commissie ruimtelijke ordening toen we daar de mededeling kregen dat de technisch en de milieudienst een nieuwe leiding krijgt, los van het hier goedgekeurde kader. De noodzakelijke personeelswijzigingen die uit deze beslissing voortvloeien, veroorzaken begrijpelijkerwijze de nodige frustraties. Heel wat andere ambtenaren, die zelfs niet persoonlijk betrokken waren, vonden dit een deloyale houding naar trouwe werkpaarden. Is deze wijziging op voorhand besproken geweest met de betrokken personeelsleden? Hebben zij de kans gekregen alternatieven naar voor te schuiven, of was dit van bovenaf opgelegd en te slikken?

Sinds onze gemeente het nieuwe organogram heeft aangenomen is de onvrede gegroeid onder het personeel. We vragen ons af of dit enkel komt omdat verandering weerstand zou kunnen oproepen, of door de huidige corona-situatie, maar we denken dat er meer aan de hand is.

Vanuit onze fracties erkennen we de frustratie van ons personeel. We merken dat die ook op andere domeinen en diensten leeft, voor zover zelfs dat we vrezen dat het de gehele werking van ons Schotense bestuur in het gedrang brengt. Daarom brengen we dit punt vanuit onze drie fracties Groen, CD&V en Vooruit.

Wij willen hier een noodkreet slaken, in naam van onze fracties en voor ons personeel en voor alle Schotenaren.

Daarom vragen wij het volgende:

 het organogram opnieuw bevestigen zoals het goedgekeurd was in de gemeenteraad.

 een stijlbreuk in management om het welbevinden van het personeel opnieuw te verbeteren.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GROEN: TOEKOMST POLITIE SCHOTEN

Bijkomend punt ingediend door raadslid Maya De Backer (Groen) op 24 maart 2021 om 17.33 uur:

Toekomst politie Schoten.

We stellen vast dat er deze legislatuur heel veel budget naar de politie gaat. We begrijpen dat deze forse investeringen nodig zijn, maar vragen ons tegelijk af of dit ook allemaal nodig is als er binnen enkele jaren beslist kan worden om te fusioneren met de politie Brasschaat. 

- Zijn er plannen voor een fusie met politie Brasschaat in de toekomst?

- Hoe verloopt de samenwerking momenteel?

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GROEN: OPVOLGING RADICALISME

Bijkomend punt ingediend door raadslid Maya De Backer (Groen) op 24 maart 2021 om 17.33 uur:

Opvolging radicalisme.

In een reportage van Telefacts kwam radicalisering van extreemrechts geïnspireerde jongeren en jonge mannen aan bod. Ook Schoten kwam duidelijk in beeld tijdens een interview van een jongere die zich wil bewapenen als hij meerderjarig is en gedachten heeft om dat wapen te gebruiken. 

- In hoeverre volgt de politie ondergrondse dreigingen op van een groep die zich bewapent, in hoeverre kan zoiets opgevolgd worden? 

Tegelijk willen we met dit punt aanhalen dat jongeren heel vatbaar kunnen zijn voor radicalisering met gevaarlijke gedachten. De ideale voedingsbodem voor een groepsdenken dat die gevaarlijke kant uitgaat kan het missen van een toekomstvisie zijn. We moeten blijvend oog hebben voor jongeren en jonge mensen die uit de boot vallen, geen toekomst zien, geen zorg of ondersteuning krijgen, nergens bij horen.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

TOEKENNING VERGOEDING NA ARBEIDSONGEVAL

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021