Gemeente Schoten

Zitting van 18 MAART 2021

Van 09:00 tot 12:30 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Tom Daelemans, wnd. algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft de notulen van 11.03.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

LOKALE POLITIE: MANDATEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de uitbetaling van facturen en loonstaten zoals opgenomen in voorgelegde overzichtslijst facturen vastgesteld en goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

LOKALE POLITIE: BESTELBONS

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aangevraagde opdrachten voor werken, leveringen en diensten bij wege van een onderhandelingsprocedure gegund en vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

AANSTELLING IGEAN ALS VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR (1)

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanstelling van Igean als veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering voor de renovatiewerken aan het pand 'Gelmelenstraat 1' goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

AANSTELLING IGEAN ALS VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR (2)

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanstelling van Igean als veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering voor de renovatiewerken aan het Marktgebouw, Markt 15-17 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

AANSTELLING IGEAN ALS VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR (3)

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanstelling van Igean als veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering voor de opdracht “Het herbouwen van een dierenverblijf in het gemeentepark" goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

AANSTELLING IGEAN ALS VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR (4)

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanstelling van Igean als veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering voor de opdracht “Het verbouwen van de Academie zijde Verbertstraat" goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VEILIG OP WEG NAAR SCHOOL - TOELICHT. ROUTE2SCHOOL

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de deelname aan Route2school, een begeleidingstraject om de verkeersveiligheid op schoolroutes te verbeteren.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

HENDRICK CONSCIENCESTRAAT - VERNIEUWEN FIETSPADEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerpplan Vernieuwen voet- en fietspaden Hendrick Consciencestraat goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

BRUG 13 - BLOEMENDAALLAAN

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met het technisch voorstel voor de permanente verkeerslichten ter hoogte van brug 13 (Bloemendaal) en geeft opdracht om het technische dossier verder uit te werken en tot opmaak van een definitieve offerte.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

HINDER SLUIZENSTRAAT - GANZEN

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de plaatsing van twee gevaarsborden A51 + 'ganzen', inzake de veiligheid van mensen en dier op deze locatie.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

RC MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN - VERSLAG

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het verslag van de raadscommissie Openbare werken, Mobiliteit, Toegankelijkheid en Viri d.d. 10 december 2020.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/27

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Kruiningenstraat  in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/28

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Kruiningenstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/29

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de berging aan de Salvialei in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - CW2021108

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Arthur Verhoevenlaan met ons kenmerk 2021108 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - CW2021109

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Alice Nahonlei met ons kenmerk 2021109 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW20211

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 20211 gelegen langs Lusthofdreef.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020562

Het college van burgemeester en schepenen heeft een gedeeltelijke en voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020562 gelegen langs Jozef Cogelslei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020578

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020578 gelegen langs Gaaiendreef verleend.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020581

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020581 gelegen langs Valkenlaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020591

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020591 gelegen langs Della Faillelaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW202113

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202113 gelegen langs Kanaallei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - IDG202114

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202114 gelegen langs Koloniestraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - IDG202125

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202125 gelegen langs Adriaan Brouwerstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

MELDING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN - M2021130

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding ingediend voor een perceel gelegen langs Kopstraat.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

MELDING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN - M2021152

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding ingediend voor een perceel gelegen langs Verbertstraat.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VERORDENING CONFORMITEITSATTESTEN - AANPASSING

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het ministerieel besluit tot voorwaardelijke goedkeuring van de gemeentelijke verordening op de conformiteitsattesten en is principieel akkoord gegaan om een aangepast ontwerp van de verordening voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021008822

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

SLUITING OPENBAAR ONDERZOEK 350.4.2

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Sluizenstraat met ons kenmerk 2020546 voor gesloten verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - SVG2020386

Het college van burgemeester en schepenen heeft een tijdelijke, voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de exploitatie van een klasse 2 inrichting gelegen aan de Heikantstraat 200, 202, 204, 206, 208 en 210, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nrs. 253P7, 253L7, 253N7, 253V5, 253T5 en 253W5, goedgekeurd mits inachtname van de vigerende wetgeving en de specifieke voorwaarden opgelegd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - SVG2020564

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een klasse 2 inrichting gelegen aan de Metropoolstraat 1, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie C nr. 469W, goedgekeurd mits inachtname van de vigerende wetgeving en de specifieke voorwaarden opgelegd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

OVAM - DOSSIER 95174

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de brief van OVAM met kenmerk BB-LB2-SDW-20210446222.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

OPVOLGING BONTE HANNEK

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de ontwerpbrief met betrekking tot opvolging van het dossier Bonte Hannek en een schrijven te richten aan de notaris.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

ONDERSTEUNING CITIZEN SCIENCE PROJECT TEEK-A-BREAK

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het project Teek-A-Break van de Universiteit Antwerpen te ondersteunen door benodigd materiaal ter beschikking te stellen van deelnemers.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

KAPVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de kapvergunningen volgens advies van de milieudienst goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

SPEELVOGELS: JEUGDKAMPEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven aan De Speelvogels om gedurende de paasvakantie jeugdkampen te organiseren.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

COVID-19 EVENEMENTEN OVERLEG

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag d.d. maandag 8 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

ERKENDE VERENIGINGEN 2020-2025

Het college van burgemeester en schepenen heeft de Schotense verenigingen opgelijst in bijlage voor de rest van deze legislatuur erkend.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VERBOUWINGSWERKEN LOKALEN KSA GUDRUN

Het college van burgemeester en schepenen heeft opdracht gegeven aan de financiële dienst om een uitbetaling van drie schijven uit te voeren voor het dossier "verbouwingswerken lokalen KSA Gundrun"

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

CAPACITEITSMIDDELEN SECUNDAIR ONDERWIJS 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het besluit van de Vlaamse Regering van vrijdag 5 maart waarin de extra capaciteitsmiddelen 2021 werden goedgekeurd, waaronder de projecten van Sint-Jozefinstituut en Vita et Pax-College.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

PROGRAMMA GRABBELPAS EN SWAP ZOMER/HERFST 2021

Het college van  burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven aan het programma voor de Grabbelpas- en SWAPactiviteiten tijdens de zomer- en herfstvakantie 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VERSLAG LOKO 1 MAART 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het verslag van het LOKO/Huis van het Kind van 1 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

BESTELBONS

Het college van burgemeester en schepnen heeft de lijst met bestelbonnen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

AANVRAAG PENSIOEN (VOORMALIG) SCHEPEN

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de toekenning en de berekening van een rustpensioen ten laste van de gemeentekas van een schepen.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VOORDEEL IN NATURA CONCIËRGEWONING

Het college van burgemeester en schepen heeft het voordeel in nature voor 2021 voor de conciërge vastgesteld.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VOORDEEL IN NATURA CONCIËRGEWONING

Het college van burgemeester en schepenen heeft het voordeel alle aard van de conciërge vastgesteld.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

INSCHRIJVING VAN AMBTSWEGE - BD

Het college van burgemeester en schepenen heeft een inschrijving van ambtswege op datum 23 oktober 2020 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

AFVOERING VAN AMBTSWEGE - VD 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft een afvoering van ambtswege d.d. 18 maart 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

AFVOERING VAN AMBTSWEGE - VD 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft een afvoering van ambtswege d.d. 18.03.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

HUWELIJKEN IN OPENLUCHT

Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen rond de plaats waar de huwelijken mogen voltrokken worden, met de mogelijkheid tot huwelijken in openlucht.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

GRONDVERGUNNING - 20 JAAR

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de aanvraag voor een grondvergunning voor 20 jaar op de begraafplaats van Schoten, onder voorwaarden in het gemeenschappelijk politiereglement toepasselijk op de begraafplaats, toe te staan.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

VERGUNNING URNENTUIN - 20 JAAR

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de aanvraag vergunning urnentuin voor 20 jaar op de begraafplaats van Schoten, onder voorwaarden in het gemeenschappelijk politiereglement toepasselijk op de begraafplaats, toe te staan.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

AFVAARDIGING EERSTELIJNSZONE NOORD ANTWERPEN

Het college van burgemeester en schepenen zal de gemeenteraad goedkeuring vragen betreffende de afvaardiging van voorgedragen personen van Lokaal bestuur Schoten om te zetelen in de zorgraad, zijnde het bestuursorgaan en de algemene vergadering van ELZ Noord Antwerpen en dit voor de cluster "Lokale besturen".

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

TIJDELIJKE UITBATINGS- EN DRANKVERGUNNING

Het college van burgemeester en schepenen heeft een tijdelijke uitbatingsvergunning goedgekeurd voor een horecazaak.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

TERRASAANVRAAG

Het college van burgemeester en schepenen heeft een tijdelijke uitbreiding van een terras goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

AFWIJKING WEKELIJKSE RUSTDAG

Het college van burgemeester en schepenen heeft afwijkingen toegestaan op de wekelijkse rustdag.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

NOTULEN KERKRAAD HEILIG HART D.D. 8 FEBRUARI 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het ontwerp van notulen van de vergadering van 08.02.2021 van de kerkraad Heilig Hart Schoten-Deuzeld.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

NOTULEN KERKRAAD SINT CORDULA D.D. 3 MAART 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het ontwerp van notulen van de vergadering van 03.03.2021 van de kerkraad Sint Cordula.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

AGENDA GEMEENTERAAD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de agenda voor de gemeenteraad van 29 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

PETITIE VEILIG KRUISPUNT HORSTEBAAN - AMERLOLAAN

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de petitie, ontvangen per mail op 16 maart 2021, betreffende de veiligheid op het kruispunt Horstebaan - Amerlolaan, en heeft opdracht gegeven om desbetreffende persoon op de hoogte te brengen van deze kennisname.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021